Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 36


  1.Tính nhẩm: \(5:5 =.....\)            \(20:5 =.....\)          \(40:5 =.....\)\(45:5 =.....\)          \(10:5 =.....\)          \(25:5 =.....\)\(50:5 =.....\)          \(30:5 =.....\)          \(15:5 =.....\)2.Số?3×2= 6:3= 6:2=  5×3= 15:5= 15:3=  5×2= 10:5= 10:2=  3.Trồng 20 cây chuối thành 5 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy cây chuối?Bài giải.................4.Trồng 20 cây dừa thành các hàng, mỗi hàng có 5 cây...

  1.Tính nhẩm:

  \(5:5 =…..\)            \(20:5 =…..\)          \(40:5 =…..\)

  \(45:5 =…..\)          \(10:5 =…..\)          \(25:5 =…..\)

  \(50:5 =…..\)          \(30:5 =…..\)          \(15:5 =…..\)

  2.Số?

  3

  ×

  2

  =

   

  6

  :

  3

  =

   

  6

  :

  2

  =

   

   

  5

  ×

  3

  =

   

  15

  :

  5

  =

   

  15

  :

  3

  =

   

   

  5

  ×

  2

  =

   

  10

  :

  5

  =

   

  10

  :

  2

  =

   

   

  3.Trồng 20 cây chuối thành 5 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy cây chuối?

  Bài giải

  ……………..

  4.Trồng 20 cây dừa thành các hàng, mỗi hàng có 5 cây dừa. Hỏi có mấy hàng cây dừa được trồng?

  Bài giải

  ……………..

  5.Tính nhẩm:

  Chia Trừ
  \(25:5 =…..\) \(25 – 5 =…..\)
  \(5:5 =…..\) \(5 – 5 =…..\)
  \(30:5 =…..\) \(30 – 5 =…..\)

  Giải

  1.Tính nhẩm:

  \(5:5 = 1\)       \(20:5 = 4\)       \(40:5 = 8\)

  \(45:5 = 9\)     \(10:5 = 2\)        \(25:5 = 5\)

  \(50:5 = 10\)    \(30:5 = 6\)       \(15:5 = 3\)

  2.Số?

  3

  ×

  2

  =

  6

  6

  :

  3

  =

  2

  6

  :

  2

  =

  3

   

  5

  ×

  3

  =

  15

  15

  :

  5

  =

  3

  15

  :

  3

  =

  5

   

  5

  ×

  2

  =

  10

  10

  :

  5

  =

  2

  10

  :

  2

  =

  5

   

  3.Trồng 20 cây chuối thành 5 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy cây chuối?

  Bài giải

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 36

  Bài giải

              Số cây trong một hàng là:

                          \(20:5 = 4\) (cây)

                                      Đáp số: 4 cây

  4.Trồng 20 cây dừa thành các hàng, mỗi hàng có 5 cây dừa. Hỏi có mấy hàng cây dừa được trồng?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 36

  Bài giải

  20 cây trồng được số hàng là:

          \(20:5 = 4\) (hàng)

                         Đáp số: 4 hàng.

  5.Tính nhẩm:

   

  Chia Trừ
  \(25:5 = 5\) \(25 – 5 = 20\)
  \(5:5 = 1\) \(5 – 5 = 0\)
  \(30:5 = 6\) \(30 – 5 = 25\)

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục