Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 53


  1.Tính nhẩm :\(2 \times 3 =......\)           \(4 \times 8 =......\)          \(3 \times 1 =......\)           \(4 \times 3 =......\)\(12:2 =......\)         \(27:3 =......\)        \(0:5 =......\)            \(3 \times 4 =......\)\(4 \times 7 =......\)           \(5 \times 6 =......\)          \(1 \times 8 =......\)           \(12:4 =......\)\(36:4 =......\)         \(18:2 =......\)        \(0:3 =......\)            \(12:3 =......\)2.Tính nhẩm :a)\(\eqalign{  & 4 \times 4 + 4 =............. ...

  1.Tính nhẩm :

  \(2 \times 3 =……\)           \(4 \times 8 =……\)          

  \(3 \times 1 =……\)           \(4 \times 3 =……\)

  \(12:2 =……\)         \(27:3 =……\)        

  \(0:5 =……\)            \(3 \times 4 =……\)

  \(4 \times 7 =……\)           \(5 \times 6 =……\)          

  \(1 \times 8 =……\)           \(12:4 =……\)

  \(36:4 =……\)         \(18:2 =……\)        

  \(0:3 =……\)            \(12:3 =……\)

  2.Tính nhẩm :

  a)

  \(\eqalign{  & 4 \times 4 + 4 =………….  \cr  & {\rm{               =  }}…………. \cr} \)       \(\eqalign{  & 5 \times 10 – 25 =………….  \cr  & {\rm{               =  }}…………. \cr} \)

  b)

  \(\eqalign{  & 15:5 \times 6 =………….  \cr  & {\rm{               =  }}…………. \cr} \)       \(\eqalign{  & 0:4 + 16 =………….  \cr  & {\rm{               =  }}…………. \cr} \)

  3.Tìm x :

  a)\(x \times 4 = 20\)

  ………………

  ………………

  b)\(x:5 = 3\)

  ………………

  ………………

  4. Có 15l dầu rótđều vào 5 cái can. Hỏi mỗi cái can có mấy lít dầu ?

   Bài giải

  ……………

  5.Cho đường gấp khúc có độ dài mỗi đoạn thẳng nêu ở hình vẽ dưới đây. Tínhđộ dài đường gấp khúc đó.

   Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 53

       Bài giải

  ………………

  Giải

  1.Tính nhẩm :

  \(2 \times 3 = 6\)          \(4 \times 8 = 32\)           

  \(3 \times 1 = 3\)           \(4 \times 3 = 12\)

  \(12:2 = 6\)          \(27:3 = 9\)

  \(0:5 = 0\)            \(3 \times 4 = 12\)

  \(4 \times 7 = 28\)          \(5 \times 6 = 30\)           

  \(1 \times 8 = 8\)           \(12:4 = 3\)

  \(36:4 = 9\)           \(18:2 = 9\)

  \(0:3 = 0\)             \(12:3 = 4\)

  2.Tính nhẩm :

  a)

  \(\eqalign{  & 4 \times 4 + 4 = 16 + 4  \cr  & {\rm{               =  20}} \cr} \) \(\eqalign{  & 5 \times 10 – 25 = 50 – 25  \cr  & {\rm{               =  25}} \cr} \)

  b)

  \(\eqalign{  & 15:5 \times 6 = 3 \times 6  \cr  & {\rm{               =  18}} \cr} \)             \(\eqalign{  & 0:4 + 16 = 0 + 16  \cr  & {\rm{               =  16}} \cr} \)

  3.Tìm x :

  a)\(x \times 4 = 20\)

  \(\eqalign{  & x = 20:4  \cr  & x = 5 \cr} \)

  b)\(x:5 = 3\)

  \(\eqalign{  & x = 3 \times 5  \cr  & x = 15 \cr} \)

  4.Có 15l dầu rót đều vào 5 cái can. Hỏi mỗi cái can có mấy lít dầu ?

  Bài giải

              Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 53          

              Bài giải

              Số lít dầu có trong một can là:

                          \(15:5 = 3\) (lít)

                                      Đáp số: 3 lít

  5.Cho đường gấp khúc có độ dài mỗi đoạn thẳng nêu ở hình vẽ dưới đây. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 53 

                                      Bài giải

              Độ dài đường gấp khúc là :

                          \(2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12\) (cm)

                          Hoặc : \(2 \times 6 = 12\) (cm)

                                      Đáp số : 12 cm.

  Bài tập cùng chuyên mục