Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 63


  1.Nối (theo mẫu): 2.Nối (theo mẫu) 3.Viết (theo mẫu):Viết sốTrămChụcĐơn vịĐọc số356356ba trăm năm mươi sáu653     563     hai trăm chín mươi mốt708     910     tám trăm mười lăm500    4.Đúng ghi Đ, sai ghi S:a)      Số 999 đọc là “chín chín chín”.                   Số 999 đọc là “chín trăm chín mươi chín”.  b)          Số 306 đọc là “ba mươi sáu”.                                    Số 306...

  1.Nối (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 63 

  2.Nối (theo mẫu)

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 63 

  3.Viết (theo mẫu):

  Viết số

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  Đọc số

  356

  3

  5

  6

  ba trăm năm mươi sáu

  653

   

   

   

   

   

  5

  6

  3

   

   

   

   

   

  hai trăm chín mươi mốt

  708

   

   

   

   

   

  9

  1

  0

   

   

   

   

   

  tám trăm mười lăm

  500

   

   

   

   

  4.Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  a)      

  • Số 999 đọc là “chín chín chín”. Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 63                  
  • Số 999 đọc là “chín trăm chín mươi chín”.Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 63  

  b)          

  • Số 306 đọc là “ba mươi sáu”.  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 63                                  
  • Số 306 đọc là “ba trăm linh sáu”.    Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 63             

  5.Số ?

  Trong hình bên :

  a)     Có …. hình tam giác.

  b)     Có …. hình tứ giác.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 63 

  Giải

  1.Nối (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 63 

  2.Nối (theo mẫu)

   Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 63

  3.Viết (theo mẫu)     

  Viết số

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  Đọc số

  356

  3

  5

  6

  ba trăm năm mươi sáu

  653

  6

  5

  3

  sáu trăm năm mươi ba

  563

  5

  6

  3

  năm trăm sáu mươi ba

  291

  2

  9

  1

  hai trăm chín mươi mốt

  708

  7

  0

  8

  bảy trăm linh tám

  910

  9

  1

  0

  chín trăm mười

  815

  8

  1

  5

  tám trăm mười lăm

  500

  5

  0

  0

  năm trăm

  4.Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  a)      

  • Số 999 đọc là “chín chín chín”. Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 63                  
  • Số 999 đọc là “chín trăm chín mươi chín”.Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 63

  b)          

  • Số 306 đọc là “ba mươi sáu”. Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 63                        
  • Số 306 đọc là “ba trăm linh sáu”. Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 63              

  5.Số ?

  Trong hình bên :

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 63 

  a)     Có 3 hình tam giác.

  b)     Có 3 hình tứ giác.

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục