Câu 1, 2, ,3 , 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 74


  1.Tính:\(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {362}  \cr   {\underline {516} }  \cr   {.....}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr } \matrix{   {431}  \cr   {\underline {568} }  \cr   {.....}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {283}  \cr   {\underline {414}...

  1.Tính:

  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {362}  \cr   {\underline {516} }  \cr   {…..}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr } \matrix{   {431}  \cr   {\underline {568} }  \cr   {…..}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {283}  \cr   {\underline {414} }  \cr   {…..}  \cr  } \)                 

  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {334}  \cr   {\underline {425} }  \cr   {…..}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {452}  \cr   {\underline {222} }  \cr   {…..}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {591}  \cr   {\underline {207} }  \cr   {…..}  \cr  } \)                 

  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {606}  \cr   {\underline {182} }  \cr   {…..}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {466}  \cr   {\underline {530} }  \cr   {…..}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {350}  \cr   {\underline {{\rm{  30}}} }  \cr   {…..}  \cr  } \)                 

  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {762}  \cr   {\underline {{\rm{  }}16} }  \cr   {…..}  \cr  } \)

  2.Đặt tính rồi tính:

  \(361 + 425\)   \(712 + 257\)   \(453 + 235\)

  …………        …………        ………….

  …………        …………        ………….

  …………        …………        ………….

   

  \(75 + 18\)       \(27 + 36\)       \(65 + 26\)

  ………..          …………        …………

  ………..          …………        …………

  …………        …………        ………….

  3.Thùng thứ nhất chứa được 156l nước, thùng thứ hai chứa được nhiều hơn thùng thứ nhất 23l nước. Hỏi thùng thứ hai chứa được bao nhiêu lít nước?

            Bài giải

  ………………………..

  4.Tính chu vi hình tam giác ABC:

   Câu 1, 2, ,3 , 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 74

           Bài giải

  ……………………….

  5.Viết chữ số thích hợp vào ô trống:

  Câu 1, 2, ,3 , 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 74

  Giải

  1.Tính:

  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {362}  \cr   {\underline {516} }  \cr   {878}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {431}  \cr   {\underline {568} }  \cr   {999}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {283}  \cr   {\underline {414} }  \cr   {697}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {334}  \cr   {\underline {425} }  \cr   {759}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {452}  \cr   {\underline {222} }  \cr   {674}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {591}  \cr   {\underline {207} }  \cr   {798}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {606}  \cr   {\underline {182} }  \cr   {788}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {466}  \cr   {\underline {530} }  \cr   {996}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {350}  \cr   {\underline {{\rm{  30}}} }  \cr   {380}  \cr  } \)                  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {762}  \cr   {\underline {{\rm{  }}16} }  \cr   {778}  \cr  } \)

  2.Đặt tính rồi tính:

  \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {361}  \cr   {\underline {425} }  \cr   {786}  \cr  } \)                              \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {712}  \cr   {\underline {257} }  \cr   {969}  \cr  } \)                              \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {453}  \cr   {\underline {235} }  \cr   {688}  \cr  } \)                             \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {75}  \cr   {\underline {18} }  \cr   {93}  \cr  } \)                              \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {27}  \cr   {\underline {36} }  \cr   {63}  \cr  } \)                              \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {65}  \cr   {\underline {26} }  \cr   {91}  \cr  } \)

  3.Thùng thứ nhất chứađược 156l nước, thùng thứ hai chứa được nhiều hơn thùng thứ nhất 23l nước. Hỏi thùng thứ hai chứa được bao nhiêu lít nước?

  Bài giải

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, ,3 , 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 74           

  Bài giải

  Thùng thứ hai chứa số nướclà:

              \(156 + 23 = 179\)(l)

                          Đápsố: 179l

  4.Tính chu vi hình tam giác ABC:

  Câu 1, 2, ,3 , 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 74 

                                      Bài giải

  Chu vi hình tam giác ABC là:

              \(125 + 143 + 211 = 479\) (cm)

                          Đáp số : 179cm

  5.Viết chữ số thích hợp vào ô trống:

  Câu 1, 2, ,3 , 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 74

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục