Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 78


  1.Tính:\(\matrix{    +   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {43}  \cr    {\underline {47} }  \cr    {....}  \cr  } \)              \(\matrix{    +   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {25}  \cr    {\underline {68} }  \cr    {....}  \cr  } \)                      \(\matrix{    +   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {37}  \cr  {\underline {19} }  \cr    {....}  \cr  }...

  1.Tính:

  \(\matrix{    +   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {43}  \cr    {\underline {47} }  \cr    {….}  \cr  } \)              \(\matrix{    +   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {25}  \cr    {\underline {68} }  \cr    {….}  \cr  } \)                      \(\matrix{    +   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {37}  \cr  {\underline {19} }  \cr    {….}  \cr  } \)              \(\matrix{    +   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {32}  \cr    {\underline {49} }  \cr    {….}  \cr  } \)              \(\matrix{   +   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {56}  \cr    {\underline {38} }  \cr    {….}  \cr  } \)

  2.Tính:

  \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {80}  \cr    {\underline {59} }  \cr    {….}  \cr } \)                  \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {74}  \cr    {\underline {16} } \cr    {….}  \cr  } \)                \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {93}  \cr   {\underline {76} }  \cr    {….}  \cr  } \)                \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {91}  \cr    {\underline {23} }  \cr    {….}  \cr  } \)               \(\matrix{   –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {52}  \cr    {\underline {17} }  \cr    {….}  \cr  } \)

   

  3.Tính nhẩm:

  \(\eqalign{  & 500 + 400 =……….  \cr  & 800 – 200 =………. \cr} \)     \(\eqalign{  & 400 + 300 =……….  \cr   & 700 – 500 =………. \cr} \) \(\eqalign{  & 500 + 500 =……….  \cr   & 1000 – 300 =………. \cr} \)

   

  4.Đặt tính rồi tính:

  \(\eqalign{  & 274 + 212  \cr  &……………..  \cr  &……………..  \cr  &…………….. \cr} \)                    \(\eqalign{  & 357 + 430  \cr   &……………..  \cr   &……………..  \cr   &…………….. \cr} \)                    

  \(\eqalign{  & 538 – 316  \cr   &……………..  \cr   &……………..  \cr   &…………….. \cr} \)                     \(\eqalign{  & 843 – 623  \cr   &……………..  \cr   &……………..  \cr   &…………….. \cr} \)

   

  5.Viết số thích hợp vào ô trống:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 78

  GIẢI

  1.Tính:

  \(\matrix{    +   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {43}  \cr    {\underline {47} }  \cr    {90}  \cr } \)                  \(\matrix{    +   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {25}  \cr    {\underline {68} }  \cr    {93}  \cr  } \)              \(\matrix{    +   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {37}  \cr    {\underline {19} }  \cr    {56}  \cr  } \)              \(\matrix{    +   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {32}  \cr    {\underline {49} }  \cr    {81}  \cr  } \)             

  \(\matrix{    +   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {56}  \cr    {\underline {38} }  \cr    {94}  \cr  } \)

   

  2.Tính:

  \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {80}  \cr    {\underline {59} }  \cr    {21}  \cr  } \)               \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {74}  \cr    {\underline {16} }  \cr    {58}  \cr  } \)                       \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {93}  \cr  {\underline {76} }  \cr    {17}  \cr  } \)              \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {91}  \cr    {\underline {23} }  \cr    {68}  \cr  } \)              \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {52}  \cr    {\underline {17} }  \cr    {35}  \cr  } \)

  3.Tính nhẩm:

  \(\eqalign{  & 500 + 400 = 900  \cr  & 800 – 200 = 600 \cr} \)      \(\eqalign{  & 400 + 300 = 700  \cr   & 700 – 500 = 200 \cr} \)         \(\eqalign{  & 500 + 500 = 1000  \cr   & 1000 – 300 = 700 \cr} \)

   

  4.Đặt tính rồi tính:

  \(\matrix{    +   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {274}  \cr    {\underline {212} }  \cr    {486}  \cr  } \)                    \(\matrix{    +   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {357}  \cr    {\underline {430} }  \cr    {787}  \cr  } \)                    \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {538}  \cr    {\underline {316} }  \cr    {222}  \cr  } \)                    

  \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {843}  \cr    {\underline {623} }  \cr    {220}  \cr  } \)                                                        

  5.Viết số thích hợp vào ô trống:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 78

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục