Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập toán 2 Tập 2 trang 8


  1.Số?2.Số?3.Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 8 đĩa như thế có tất cả bao nhiêu quả cam?                                   Bài giải            ……………………………………………………………………………….            ……………………………………………………………………………….            ……………………………………………………………………………….4.Số?a)      4 ; 6 ; 8 ; 10 ; …. ; ….b)     ...

  1.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập toán 2 Tập 2 trang 8

  2.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập toán 2 Tập 2 trang 8

  3.Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 8 đĩa như thế có tất cả bao nhiêu quả cam?

                                     Bài giải

              ……………………………………………………………………………….

              ……………………………………………………………………………….

              ……………………………………………………………………………….

  4.Số?

  a)      4 ; 6 ; 8 ; 10 ; …. ; ….

  b)      9 ; 12 ; 15 ; 18 ; …. ; ….

  5.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập toán 2 Tập 2 trang 8   

  Giải

  1.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập toán 2 Tập 2 trang 8

  2.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập toán 2 Tập 2 trang 8

  3.Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 8 đĩa như thế có tất cả bao nhiêu quả cam?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập toán 2 Tập 2 trang 8 

  Bài giải

  Số quả cam có trong 8 đĩa là :

               3 x 8 = 24 (quả)

  Đáp số :  24 quả         

  4.Số?

  a)      4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14.

  b)      9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24.

  5.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập toán 2 Tập 2 trang 8

  Bài tập cùng chuyên mục