Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 83


   \(\eqalign{  & 859......958  \cr  & 700......698  \cr  & 599......601 \cr} \)                                            \(\eqalign{  & 300 + 7{\rm{         }}......307  \cr  & 600 + 80 + 4{\rm{  }}.....648  \cr  & 300 + 76{\rm{       }}.....386 \cr} \)2.a)Khoanh vào số bé nhất: 672 ; 762 ; 567 ; 576.b)Viết các số 497; 794; 389; 503;...

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 83 

  \(\eqalign{  & 859……958  \cr  & 700……698  \cr  & 599……601 \cr} \)                                            \(\eqalign{  & 300 + 7{\rm{         }}……307  \cr  & 600 + 80 + 4{\rm{  }}…..648  \cr  & 300 + 76{\rm{       }}…..386 \cr} \)

  2.

  a)Khoanh vào số bé nhất: 672 ; 762 ; 567 ; 576.

  b)Viết các số 497; 794; 389; 503; 378 theo thứ tự từ bé đến lớn:

  ……………………………

  3.Đặt tính rồi tính:

  \(\eqalign{  & 426 + 252  \cr  &……………..  \cr  &……………..  \cr  &…………….. \cr} \)                        \(\eqalign{  & 426 + 252  \cr  &……………..  \cr  &……………..  \cr  &…………….. \cr} \)                       

  \(\eqalign{  & 426 + 252  \cr  &……………..  \cr  &……………..  \cr  &…………….. \cr} \)                       \(\eqalign{  & 426 + 252  \cr  &……………..  \cr  &……………..  \cr  &…………….. \cr} \)

  4.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Đồ vật nào dưới đây cao khoảng 1 m?

  A.Cái ca nước

  B.Cái ghế tựa

  C.Hộp sữa

  D.Cái nhà

  5.Xếp bốn hình tam giác nhỏ thành hình tam giác to (xem hình vẽ):

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 83 

  GIẢI

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 83  

  \(\eqalign{  & 859 < 958  \cr  & 700 > 698  \cr  & 599 < 601 \cr} \)                                              \(\eqalign{  & 300 + 7{\rm{         }} = 307  \cr  & 600 + 80 + 4{\rm{  }} > 648  \cr  & 300 + 76{\rm{       }} < 386 \cr} \)

  2.    

  a)     Khoanh vào số bé nhất: 672 ; 762 ; Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 83

  b)     Viết các số 497; 794; 389; 503; 378 theo thứ tự từ bé đến lớn:

  378; 389; 503; 794.

  3.     Đặt tính rồi tính:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 83                                               

  4.     Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Đồ vật nào dưới đây cao khoảng 1 m?

  A.Cái ca nước

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 83

  C.Hộp sữa

  D.Cái nhà

  5.     Xếp bốn hình tam giác nhỏ thành hình tam giác to (xem hình vẽ):

   Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 83

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục