Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 85


  1.Số?355… ; 357 ; … ; … ; 360 ; … ; … .357 … 400                                          301 … 297601 … 536                                          999 … 1000238259                                                823 … 8233.Đặt tính rồi tính:\(423 + 235\)               \(351 + 246\)               …………                    …………                 ...

  1.Số?

  355… ; 357 ; … ; … ; 360 ; … ; … .

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 85

  357 … 400                                          301 … 297

  601 … 536                                          999 … 1000

  238259                                                823 … 823

  3.Đặt tính rồi tính:

  \(423 + 235\)               \(351 + 246\)               

  …………                    …………                    

  …………                    …………                    

  …………                    …………                    

  \(972 – 320\)                \(656 – 234\)

  ………….                   …………

  ………….                   …………

  ………….                   …………

  4.Tính:

  \(\eqalign{  & 83cm + 10cm{\rm{ }} =……….  \cr  & 62mm + 7mm =………  \cr  & 93km – 10km{\rm{ }} =……… \cr} \)                  

  \(\eqalign{  & 273l + 12l{\rm{      }} =………  \cr  & 480kg + 10kg =………  \cr  & 387kg – 15kg =……… \cr} \)

  5.Xây bức tường thứ nhất hết 350 viên gạch. Xây bức tường thứ hai hết nhiều hơn bức tường thứ nhất 45 viên gạch. Hỏi xây bức tường thứ hai hết bao nhiêu viên gạch?

  Bài giải

  …………………

  GIẢI:

  1.Số?

  355356 ; 357 ; 358 ; 359 ; 360 ; 361 ; 362 .

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 85

  357 < 400                                            301 > 297

  601 > 536                                            999 < 1000

  238< 259                                             823 = 823

  3.Đặt tính rồi tính:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 85 

  4.Tính:

  \(\eqalign{  & 83cm + 10cm{\rm{ }} = 93cm  \cr  & 62mm + 7mm = 69mm  \cr  & 93km – 10km{\rm{ }} = 83km \cr} \)                  

  \(\eqalign{  & 273l + 12l{\rm{      }} = 285l  \cr  & 480kg + 10kg = 490kg  \cr  & 387kg – 15kg = 372kg \cr} \)

  5.Xây bức tường thứ nhất hết 350 viên gạch. Xây bức tường thứ hai hết nhiều hơn bức tường thứ nhất 45 viên gạch. Hỏi xây bức tường thứ hai hết bao nhiêu viên gạch?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 85           

              Bài giải

              Số viên gạch xây bức tường thứ hai là:

                          \(350 + 45 = 395\) (viên)

                                      Đáp số: 395 viên

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục