Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 86


  1.Viết các số:Ba trăm hai mươi lăm:……….         Sáu trăm năm mươi bảy:………..Năm trăm bốn mươi: ………..                       Bốn trăm hai mươi mốt: ………..Tám trăm bảy mươi tư: …......                       Bốn tăm bốn mươi tư: ………….Ba trăm linh một: …………...                       Tám trăm: ………………………Hai trăm mười bốn: ………...                        Chín trăm chín mươi chín:……...2.Viết các số:a)Từ...

  1.Viết các số:

  Ba trăm hai mươi lăm:……….         

  Sáu trăm năm mươi bảy:………..

  Năm trăm bốn mươi: ………..                       

  Bốn trăm hai mươi mốt: ………..

  Tám trăm bảy mươi tư: ………                       

  Bốn tăm bốn mươi tư: ………….

  Ba trăm linh một: ……………                       

  Tám trăm: ………………………

  Hai trăm mười bốn: …………                        

  Chín trăm chín mươi chín:………

  2.Viết các số:

  a)Từ 425 đến 439:………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………..

  b)Từ 989 đến 1000:………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………….

  3.Viết các số tròn trăm thích hợp vào chỗ trống:

  … ; 200 ; 300 ; … ; … ; … ; 700 ; … ; … ; 1000.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 86

  301 … 298                                    782 … 786

  657….765                                     505 … \(501 + 4\)

  842….\(800 + 40 + 2\)                  869 … 689

  5.Số?

  a)Số lớn nhất có 2 chữ số là: …..

  b)Số lớn nhất có 3 chữ số là: …..

  c)Số liền trước của 1000 là: …..

  d)Số liền sau của số lớn nhất có 3 chữ số là: …..

  GIẢI:

  1.Viết các số:

  Ba trăm hai mươi lăm: 325                

  Sáu trăm năm mươi bảy: 657

  Năm trăm bốn mươi: 540                   

  Bốn trăm hai mươi mốt: 421

  Tám trăm bảy mươi tư: 874               

  Bốn trăm bốn mươi tư: 444

  Ba trăm linh một: 301                        

  Tám trăm: 800

  Hai trăm mười bốn: 214                     

  Chín trăm chín mươi chín: 999

  2.Viết các số:

  a)      Từ 425 đến 439: 425 ; 426 ; 427 ; 428 ; 429 ; 430 ; 431 ; 432 ; 433 ; 434 ; 435 ; 436 ; 437 ; 438 ; 439.

  b)     Từ 989 đến 1000: 989 ; 990 ; 991 ; 992 ; 993 ; 994 ; 995 ; 996 ; 997 ; 998 ; 999 ; 1000.

  3.Viết các số tròn trăm thích hợp vào chỗ trống:

  100; 200 ; 300 ; 400 ; 500 ; 600 ; 700 ; 800 ; 900 ; 1000.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 86

  301 > 298                                      782 < 786

  657< 765                                       505 =\(501 + 4\)

  842=\(800 + 40 + 2\)                     869 > 689

  5.Số?

  a)Số lớn nhất có 2 chữ số là: 99.

  b)Số lớn nhất có 3 chữ số là: 999.

  c)Số liền trước của 1000 là: 999.

  d)Số liền sau của số lớn nhất có 3 chữ số là: 1000.

  Bài tập cùng chuyên mục