Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 87


  1.Nối (theo mẫu) 2.Viết (theo mẫu):a)Mẫu: \(482 = 400 + 80 + 2\)           \(687 =........................\)                     \(460 =........................\)\(141 =........................\)                     \(505 =........................\)\(735 =........................\)                     \(986 =........................\) b)Mẫu: \(200 + 50 + 9 = 259\)\(600 + 70 + 2 =............\)                   \(900 + 50 + 1 =............\)\(300 + 90 + 9 =............\)                   \(600...

  1.Nối (theo mẫu)

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 87 

  2.Viết (theo mẫu):

  a)Mẫu: \(482 = 400 + 80 + 2\)           

  \(687 =……………………\)                     \(460 =……………………\)

  \(141 =……………………\)                     \(505 =……………………\)

  \(735 =……………………\)                     \(986 =……………………\)

   

  b)Mẫu: \(200 + 50 + 9 = 259\)

  \(600 + 70 + 2 =…………\)                   \(900 + 50 + 1 =…………\)

  \(300 + 90 + 9 =…………\)                   \(600 + 20{\rm{    }} =…………\)

  \(400 + 40 + 4 =…………\)       \(700 + 3{\rm{      }} =…………\)

  3.Viết các số 475; 457; 467; 456 theo thứ tự:

  a)Từ bé đến lớn: ………………………………

  b)Từ lớn đến bé: ………………………………

  4.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  a)877 ; 878 ; 879 ; ……..

  b)313 ; 315 ; 317 ; ……..

  c)615 ; 620 ; 625 ; ……..

  5.Số?

  a)Số bé nhất có một chữ số là: ………………………

  b) Số bé nhất có hai chữ số là : ……………………….

  c)Số liền trước của số bé nhất có ba chữ số là : ………………………

  GIẢI

  1.Nối (theo mẫu)

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 87 

  2.Viết (theo mẫu):

  a)Mẫu: \(482 = 400 + 80 + 2\)

  \(687 = 600 + 80 + 7\)             \(460 = 400 + 60\)

  \(141 = 100 + 40 + 1\)             \(505 = 500 + 5\)

  \(735 = 700 + 30 + 5\)             \(986 = 900 + 80 + 6\)

   

  b)Mẫu: \(200 + 50 + 9 = 259\)

  \(600 + 70 + 2 = 672\)             \(900 + 50 + 1 = 951\)

  \(300 + 90 + 9 = 399\)             \(600 + 20{\rm{    }} = 620\)

  \(400 + 40 + 4 = 444\)             \(700 + 3{\rm{      }} = 703\)

  3.Viết các số 475; 457; 467; 456 theo thứ tự:

  a)Từ bé đến lớn: 456 ; 457 ; 467 ; 475.

  b)Từ lớn đến bé: 475 ; 467 ; 457 ; 456.

  4.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  a)877 ; 878 ; 879 ; 880.

  b)313 ; 315 ; 317 ; 319.

  c)615 ; 620 ; 625 ; 630.

  5.Số?

  a)Số bé nhất có một chữ số là: 0.

  b)Số bé nhất có hai chữ số là : 10.

  c)Số liền trước của số bé nhất có ba chữ số là : 99.

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục