Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 88


  1.Tính nhẩm:\(6 + 9 =...\)                      \(30 + 40 =...\)                       \(300 + 300 =...\)             \(15 - 8 =...\)\(7 + 9 =...\)                      \(80 - 60 =...\)            \(600 - 300 =...\)              \(16 - 8 =...\)\(8 + 9 =...\)                      \(50 + 30 =...\)     ...

  1.Tính nhẩm:

  \(6 + 9 =…\)                      \(30 + 40 =…\)                       

  \(300 + 300 =…\)             \(15 – 8 =…\)

  \(7 + 9 =…\)                      \(80 – 60 =…\)            

  \(600 – 300 =…\)              \(16 – 8 =…\)

  \(8 + 9 =…\)                      \(50 + 30 =…\)                     

  \(700 + 200 =…\)               \(17 – 8 =…\)

  \(9 + 9 =…\)                      \(90 – 30 =…\)            

  \(900 – 700 =…\)              \(18 – 9 =…\)

  2.Đặt tính rồi tính:

  \(45 + 35\)                \(62 – 17\)                        

  …………                    …………                                      

  …………                    …………                                    

  …………                    …………                                     

  \(867 – 432\)           \(246 + 513\)

   ………….                 …………

   ………….                 …………

   ………….                 …………

  \(80 – 36\)                    \(29 + 37\)                                 

  …………                    …………                    

  …………                    …………                   

  …………                    …………                   

  \(503 + 194\)                  \(672 – 372\)

  ………….                      ………….

  ………….                      ………….

  ………….                      ………….

  3.Một trại hè có 475 học sinh nam và 510 học sinh nữ. Hỏi trại hè đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

  Bài giải

              …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  4.Ô tô to chuyển được 980kg gạo, ô to bé chuyển được ít hơn ô tô to 250kg gạo. Hỏi ô tô bé chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

  Bài giải

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  5.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 88

  GIẢI:

  1.Tính nhẩm:

  \(6 + 9 = 15\)                     \(30 + 40 = 70\)                      

  \(300 + 300 = 600\)           \(15 – 8 = 7\)

  \(7 + 9 = 16\)                     \(80 – 60 = 20\)                       

  \(600 – 300 = 300\)           \(16 – 8 = 8\)

  \(8 + 9 = 17\)                     \(50 + 30 = 80\)                      

  \(700 + 200 = 900\)          \(17 – 8 = 9\)

  \(9 + 9 = 18\)                     \(90 – 30 = 60\)                       

  \(900 – 700 = 200\)            \(18 – 9 = 9\)

  2.Đặt tính rồi tính:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 88 

  3.Một trại hè có 475 học sinh nam và 510 học sinh nữ. Hỏi trại hè đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 88 

  Bài giải

              Số học sinh có trong trại hè là:

                          \(475 + 510 = 985\) (học sinh)

                                      Đáp số: 985 học sinh

  4.Ô tô to chuyển được 980kg gạo, ô to bé chuyển được ít hơn ô tô to 250kg gạo. Hỏi ô tô bé chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 88 

  Bài giải

              Ô tô bé chở được là:

                          \(980 – 250 = 730(kg)\)

                                      Đáp số: 730 kg

  5.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 88

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục