Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 90


  1.Tính nhẩm:\(7 + 8 =...\)       \(400 + 300 =...\)       \(500 + 400 =...\)                   \(8 + 7 =...\)        \(300 + 400 =...\)       \(400 + 500 =...\)                   \(15 - 7 =...\)        \(700 - 400 =...\)        \(900 - 500 =...\)                    \(15...

  1.Tính nhẩm:

  \(7 + 8 =…\)       \(400 + 300 =…\)       \(500 + 400 =…\)                   

  \(8 + 7 =…\)        \(300 + 400 =…\)       \(400 + 500 =…\)                   

  \(15 – 7 =…\)        \(700 – 400 =…\)        \(900 – 500 =…\)                    

  \(15 – 8 =…\)         \(700 – 300 =…\)       \(900 – 400 =…\)                    

  2.Đặt tính rồi tính:

  \(58 + 29\)                   \(185 – 65\)                                     

  …………                    …………                    

  …………                    …………                    

  …………                    …………                   

  \(27 + 65\)                    \(92 – 87\)

  ………….                   …………

  ………….                   …………

  ………….                   …………

  \(246 + 513\)               \(88 – 357\)                  

  …………                    …………                    

  …………                    …………                    

  …………                    …………                    

  \(432 + 56\)                 \(564 – 44\)

  ………….                   …………

  ………….                   …………

  ………….                   …………

  3.Tìm x:

  a)\(\eqalign{  & x – 45 = 32  \cr  &………………  \cr  &……………… \cr} \)              b) \(\eqalign{  & x + 24 = 86  \cr  &………………  \cr  &……………… \cr} \)                         

  c) \(\eqalign{  & 70 – x = 30  \cr  &………………  \cr  &……………… \cr} \)

  4.Một cửa hàng buổi sáng bán được 325l dầu, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 144l dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

  Bài giải

  …………………

  5.Lập tháp số ( theo mẫu)

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 90 

  GIẢI:

  1.Tính nhẩm:

  \(7 + 8 = 15\)      \(400 + 300 = 700\)     \(500 + 400 = 900\)                

  \(8 + 7 = 15\)      \(300 + 400 = 700\)     \(400 + 500 = 900\)                

  \(15 – 7 = 8\)       \(700 – 400 = 300\)      \(900 – 500 = 400\)                 

  \(15 – 8 = 7\)      \(700 – 300 = 400\)      \(900 – 400 = 500\)                 

  2.Đặt tính rồi tính:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 90 

  3.Tìm x:

  a)\(\eqalign{  & x – 45 = 32  \cr  & x = 32 + 45  \cr  & x = 77 \cr} \)                     b) \(\eqalign{  & x + 24 = 86  \cr

    & x = 86 – 24  \cr  & x = 62 \cr} \)                                

  c) \(\eqalign{  & 70 – x = 30  \cr  & x = 70 – 30  \cr  & x = 40 \cr} \)

  4.Một cửa hàng buổi sáng bán được 325l dầu, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 144l dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 90 

  Bài giải

              Số lít dầu bán trong buổi chiều là:

                          \(325 + 144 = 469\) (lít)

                                      Đáp số: 469 lít

  5.Lập tháp số ( theo mẫu)

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 90

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục