Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 91


  1.Tính nhẩm:a)\(4 \times 8 =...\)                  \(15:5 =...\)                \(2 \times 5 =...\)                     \(32:4 =...\)\(3 \times 8 =...\)                     \(12:2 =...\)                \(4 \times 7 =...\)                     \(18:3 =...\)\(2 \times 9 =...\)                     \(27:3 =...\)                \(3 \times 6 =...\)                     \(14:2 =...\)\(5 \times 7 =...\)                     \(40:4 =...\)                \(5 \times 4 =...\)                     \(25:5 =...\)b)\(20...

  1.Tính nhẩm:

  a)\(4 \times 8 =…\)                  \(15:5 =…\)                

  \(2 \times 5 =…\)                     \(32:4 =…\)

  \(3 \times 8 =…\)                     \(12:2 =…\)                

  \(4 \times 7 =…\)                     \(18:3 =…\)

  \(2 \times 9 =…\)                     \(27:3 =…\)                

  \(3 \times 6 =…\)                     \(14:2 =…\)

  \(5 \times 7 =…\)                     \(40:4 =…\)                

  \(5 \times 4 =…\)                     \(25:5 =…\)

  b)\(20 \times 2 =…\)                \(30 \times 2 =…\)                  

  \(20 \times 4 =…\)                   \(30 \times 3 =…\)

  \(40:2 =…\)                     \(60:2 =…\)                

  \(80:4 =…\)                     \(90:3 =…\)

  2.Tính:

  \(5 \times 3 + 5 =……..\)         \(28:4 + 13 =………\)   

              \( =………\)                  \( =………….\)              

  \(4 \times 9 – 16 =……..\)

                       \( =………..\)

  3.Tìm x:

  a)\(\eqalign{  & x:4 = 5  \cr  &………….  \cr  &…………. \cr} \)                                    

  b) \(\eqalign{  & 5 \times {\rm{x}} = 40  \cr  &……………  \cr  &…………… \cr} \)

  4.Trong vườn cây có 8 hàng cây, mỗi hàng cây có 5 cây. Hỏi trong vườn đó có bao nhiêu cây?

  Bài giải:

  …………………..

  5.Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô đậm \({1 \over 4}\) số hình tròn của hình tròn đó:

   Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 91

  GIẢI:

  1.Tính nhẩm:

  a)\(4 \times 8 = 32\)                 \(15:5 = 3\)                 

  \(2 \times 5 = 10\)                    \(32:4 = 8\)

  \(3 \times 8 = 24\)                    \(12:2 = 6\)                 

  \(4 \times 7 = 28\)                    \(18:3 = 6\)

  \(2 \times 9 = 18\)                    \(27:3 = 9\)                 

  \(3 \times 6 = 18\)                    \(14:2 = 7\)

  \(5 \times 7 = 35\)                    \(40:4 = 10\)               

  \(5 \times 4 = 20\)                    \(25:5 = 5\)

  b)\(20 \times 2 = 40\)              \(30 \times 2 = 60\)                 

  \(20 \times 4 = 80\)                  \(30 \times 3 = 90\)

  \(40:2 = 80\)                    \(60:2 = 30\)               

  \(80:4 = 20\)                    \(90:3 = 30\)

  2.Tính:

  \(5 \times 3 + 5 = 15 + 5\)       \(28:4 + 13 = 7 + 13\)  

  \( = 20\)                                   \( = 20\)                       

  \(4 \times 9 – 16 = 36 – 16\)

                           \( = 20\)

   

  3.Tìm x:

  a)\(\eqalign{  & x:4 = 5  \cr  & x = 5 \times 4  \cr  & x = 20 \cr} \)                                      

  b) \(\eqalign{  & 5 \times {\rm{x}} = 40  \cr  & x = 40:5  \cr  & x = 8 \cr} \)

   

  4.Trong vườn cây có 8 hàng cây, mỗi hàng cây có 5 cây. Hỏi trong vườn đó có bao nhiêu cây?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 91 

  Bài giải:

              Số cây có trong vườn là:

                          \(5 \times 8 = 40\)(cây)

                                      Đáp số: 40 cây

  5.Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô đậm \({1 \over 4}\) số hình tròn của hình tròn đó:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 91 

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục