Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 92


  1.Tính nhẩm:\(\eqalign{  & 4 \times 5 =.....  \cr  & 5 \times 4 =.....  \cr  & 20:4 =.....  \cr  & 20:5 =..... \cr} \)                       \(\eqalign{  & 3 \times 4 =.....  \cr  & 4 \times 3 =.....  \cr  & 12:3 =.....  \cr  & 12:4 =..... \cr} \)                      \(\eqalign{  & 4 \times...

  1.Tính nhẩm:

  \(\eqalign{  & 4 \times 5 =…..  \cr  & 5 \times 4 =…..  \cr  & 20:4 =…..  \cr  & 20:5 =….. \cr} \)                       \(\eqalign{  & 3 \times 4 =…..  \cr  & 4 \times 3 =…..  \cr  & 12:3 =…..  \cr  & 12:4 =….. \cr} \)                      

  \(\eqalign{  & 4 \times 2 =…..  \cr  & 2 \times 4 =…..  \cr  & 8:4 =…..  \cr  & 8:2 =….. \cr} \)             \(\eqalign{  & 2 \times 3 =…..  \cr  & 3 \times 2 =…..  \cr  & 6:2 =…..  \cr  & 6:3 =….. \cr} \)

  2.Tính:

  \(\eqalign{ & 2 \times 2 \times 5 =………….  \cr  & {\rm{             =  }}…………. \cr} \)                     \(\eqalign{  & 30:3:2 =………….  \cr  & {\rm{              =  }}…………. \cr} \)                    \(\eqalign{  & 4 \times 7 – 6 =………….  \cr  & {\rm{              =  }}…………. \cr} \)\(\eqalign{  & 5 \times 5 + 15 =………….  \cr  & {\rm{               =  }}…………. \cr} \)                   \(\eqalign{  & 3 \times 7 – 12 =………….  \cr  & {\rm{                =  }}…………. \cr} \)                  \(\eqalign{  & 4:4 + 25 =………….  \cr  & {\rm{               =  }}…………. \cr} \)

  3.Có 28 cái kẹo chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em được nhận mấy cái kẹo?

  Bài giải

  ……………….

  4.Có 28 quả cam chia cho các nhóm, mỗi nhómđược 4 quả cam. Hỏi có mấy nhómđược chia cam?     

  Bài giải

  ……………….

  5.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 92

  GIẢI

  1.Tính nhẩm:

  \(\eqalign{  & 4 \times 5 = 20  \cr  & 5 \times 4 = 20  \cr  & 20:4 = 5  \cr  & 20:5 = 4 \cr} \)             \(\eqalign{  & 3 \times 4 = 12  \cr  & 4 \times 3 = 12  \cr  & 12:3 = 4  \cr  & 12:4 = 3 \cr} \)            

  \(\eqalign{  & 4 \times 2 = 8  \cr  & 2 \times 4 = 8  \cr  & 8:4 = 2  \cr  & 8:2 = 4 \cr} \)                \(\eqalign{  & 2 \times 3 = 6  \cr  & 3 \times 2 = 6  \cr  & 6:2 = 3  \cr  & 6:3 = 2 \cr} \)

  2.Tính:

  \(\eqalign{  & 2 \times 2 \times 5 = 4 \times 5  \cr  & {\rm{             =  20}} \cr} \)                

  \(\eqalign{  & 30:3:2 = 10:2  \cr  & {\rm{              =  5}} \cr} \)                  

  \(\eqalign{  & 4 \times 7 – 6 = 28 – 6  \cr  & {\rm{              =  22}} \cr} \)

  \(\eqalign{  & 5 \times 5 + 15 = 25 + 15  \cr  & {\rm{               =  40}} \cr} \)               \(\eqalign{  & 3 \times 7 – 12 = 21 – 12  \cr  & {\rm{                =  9}} \cr} \)                 \(\eqalign{  & 4:4 + 25 = 1 + 25  \cr  & {\rm{               =  26}} \cr} \)

  3.Có 28 cái kẹo chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em được nhận mấy cái kẹo?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 92           

              Bài giải

                          Mỗi em có số kẹo là:           

                                      \(28:4 = 7\) (cái)

                                                  Đáp số: 7 cái

  4.Có 28 quả cam chia cho các nhóm, mỗi nhóm được 4 quả cam. Hỏi có mấy nhóm được chia cam?   

              Tóm tắt

      Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 92       

              Bài giải

                          Số nhóm được chia cam là:

                                      \(28:4 = 7\)(nhóm)

                                                  Đáp số: 7 nhóm

  5.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 92   

  Bài tập cùng chuyên mục