Câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1


  1. Tính nhẩm\(\eqalign{ & a)\,\,80\,\, - \,\,20\,\, - \,\,10\,\, = \,...\, \cr & \,\,\,\,\,80\,\, - \,\,30\,\,\, = \,...\, \cr & b)\,70\,\,\, - \,\,\,30\,\, - \,\,20\,\, = \,...\, \cr & \,\,\,\,\,70\,\, - \,\,50\,\,\, = \,...\, \cr & c)\,\,90\,\, - \,\,20\,\, - \,\,20\,\, = \,... \cr & \,\,\,\,\,\,90\,\, - \,\,40\,\,\, = \,...\,...

  1. Tính nhẩm

  \(\eqalign{
  & a)\,\,80\,\, – \,\,20\,\, – \,\,10\,\, = \,…\, \cr
  & \,\,\,\,\,80\,\, – \,\,30\,\,\, = \,…\, \cr
  & b)\,70\,\,\, – \,\,\,30\,\, – \,\,20\,\, = \,…\, \cr
  & \,\,\,\,\,70\,\, – \,\,50\,\,\, = \,…\, \cr
  & c)\,\,90\,\, – \,\,20\,\, – \,\,20\,\, = \,… \cr
  & \,\,\,\,\,\,90\,\, – \,\,40\,\,\, = \,…\, \cr} \)

   2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

  67 và 25                     99 và 68                        44 và 14

  3. Một sợi dây phơi dài 38dm. Một con kiến bò từ một đầu sợi dây và đã bò được 26dm. Hỏi con kiến phải bò tiếp bao nhiêu đề – xi – mét để đến đầu kia của sợi dây?

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

  44 – 4 =?

  A.4                    B.48                      C.40                      D.84

  BÀI GIẢI

  1. 

  \(\eqalign{
  & a)\,\,80\,\, – \,\,20\,\, – \,\,10\,\, = \,\,50 \cr
  & \,\,\,\,\,\,80\,\, – \,\,30\,\,\, = \,\,\,50 \cr
  & b)\,\,70\,\,\, – \,\,\,30\,\, – \,\,20\,\, = \,\,20 \cr
  & \,\,\,\,\,\,70\,\, – \,\,50\,\,\, = \,\,\,20 \cr
  & c)\,\,90\,\, – \,\,20\,\, – \,\,20\,\, = \,\,\,50 \cr
  & \,\,\,\,\,\,90\,\, – \,\,40\,\,\, = \,\,\,\,50 \cr} \)

   2. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  3. 

  Đoạn đường con kiến phải bò tiếp là:

                          38 – 26 = 12 (dm)

                                      Đáp số: 12 dm.

  4.

   Chọn đáp án C. 40

  Bài tập cùng chuyên mục