Câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:50m2       = ……..dm2              900dm2= ……..m22010m2   = ………..dm2         51 000 000m2= ………km210km2= ………..m2               2 000 000m2  = ……….. km22. Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu:Sốm2dm2cm21 980 000dm219800...............  90...

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  50m2       = ……..dm2              900dm2= ……..m2

  2010m2   = ………..dm2         51 000 000m2= ………km2

  10km2= ………..m2               2 000 000m2  = ……….. km2

  2. Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu:

  Số

  m2

  dm2

  cm2

  1 980 000dm2

  19800

  …………… 

   

  90 000 000cm2

   

   

  ……………  

  98 000 351 m2

   …………… 

   

   

  3. Viết vào ô trống:

  Hình chữ nhật

  (1)

  (2)

  (3)

  Chiều dài

  8km

  8000m

  13 000m

  Chiều rộng

  5km

  6km

  11 000m

  Diện tích

   

   

   

  4. Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng:

  Một khu rừng hình vuông có cạnh bằng 5000m. Diện tích khu rừng là

      A. 20 000m2                                        B. 25 000 m2

      B. 25 km2                                            D. 2 km25000m2 

  Bài giải  

  1.

  50m2       = 5000dm2                        900dm2 = 9m2

  2010m2   = 201 000dm2                51 000 000m2= 51 km2

  10km2     = 10 000 000m2             2 000 000m2  = 2 km2

  2. 

  Số

  m2

  dm2

  cm2

  1 980 000dm2

  19800

  ……………  

  198 000 000

  90 000 000cm2

  9000

  900 000

  ……………  

  98 000 351 m2

   …………… 

  9 800 035 100

  980 003 510

  3. 

  Hình chữ nhật

  (1)

  (2)

  (3)

  Chiều dài

  8km

  8000m

  13 000m

  Chiều rộng

  5km

  6km

  11 000m

  Diện tích

  40km

  48km

  143km2

  4.

  Chọn B. 25km2 

  Bài tập cùng chuyên mục