Câu 1, 2, 3, 4 trang 101 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:1 thế kỉ = …. năm1 ngày = …. giờ1 năm = …. tháng           = … (hay ….) ngày1 giờ = …phút1 tháng = …. (hay ….) ngày1 phút = …. giây (tháng hai có… ngày hay…. ngày)2.a) 6 giờ = …. phút1 giờ...

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  1 thế kỉ = …. năm

  1 ngày = …. giờ

  1 năm = …. tháng

             = … (hay ….) ngày

  1 giờ = …phút

  1 tháng = …. (hay ….) ngày

  1 phút = …. giây

   (tháng hai có… ngày hay…. ngày)

  2.

  a) 6 giờ = …. phút

  1 giờ 36 phút =… phút

  9600 giây = …. phút

  \({1 \over 4}\) giờ = …phút

  b) 12 phút = …. giây

  2 phút 15 giây = …giây

  1 giờ = ….. giây

  \({1 \over 3}\) phút =… giây

  10 thế kỉ = ….năm

  6 năm 6 tháng = …. tháng

  100 năm = …. thế kỉ

  \({1 \over 2}\) ngày = …. giờ

  3. Điền dấu >, <, =

  2 giờ 30 phút  …. 180 phút

  450 giây …. 7 phút 0 giây

  \({1 \over {10}}\)  thế kỉ …. 10 năm

  36 tháng …. 3 năm 2 tháng

  4. Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng

  Một đồng hồ bị chạy chậm 7 phút. Hiện tại đang là 11 giờ 5 phút.

  Hỏi đồng hồ đó đang chỉ mấy giờ?

  C. 10 giờ 58 phút

  B. 11 giờ

   A. 11 giờ 12 phút

  D. 11 giờ 19 phút

  Bài giải:

  1. 

  1 thế kỉ = 100 năm

  1 ngày = 24 giờ

  1 năm = 12 tháng

             = 365 (hay 366) ngày

  1 giờ = 60 phút

  1 tháng = 30 (hay 31) ngày

  1 phút = 60 giây

  (tháng hai có 28 ngày hay 29 ngày)

  2.

  a)    6 giờ = 360 phút

  1 giờ 36 phút = 96 phút

  9600 giây = 160 phút

  \({1 \over 4}\) giờ = 15 phút

  b) 12 phút = 720 giây

  2 phút 15 giây = 135 giây

  1 giờ = 3600 giây

  \({1 \over 3}\) phút = 20 giây

  10 thế kỉ = 1000 năm

  6 năm 6 tháng = 78 tháng

  100 năm = 1 thế kỉ

  \({1 \over 2}\) ngày = 12 giờ

  3.

  2 giờ 30 phút < 180 phút

  450 giây        > 7 phút 0 giây

  \({1 \over {10}}\)  thế kỉ     = 10 năm

  36 tháng       < 3 năm 2 tháng

  4.

  Chọn đáp án A

  BaitapSachgiaokhoa.com