Câu 1, 2, 3, 4 trang 106, 107 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Tìm số trung bình cộng của các số sau:a) 1038 ; 4957 và 2495   b) 3806 ; 7542 ; 1093 và 42152. Khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba là 78 tờ báo, nhưng lại mua ít hơn khối lớp năm là 93 tờ báo. Hỏi trung...

  1. Tìm số trung bình cộng của các số sau:

  a) 1038 ; 4957 và 2495

     b) 3806 ; 7542 ; 1093 và 4215

  2. Khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba là 78 tờ báo, nhưng lại mua ít hơn khối lớp năm là 93 tờ báo. Hỏi trung bình mỗi lớp mua bao nhiêu tờ báo, biết rằng khối lớp Bốn mua 174 tờ báo?

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 106, 107 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  3. Viết số điểm trung bình vào ô trống:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 106, 107 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  4. Một nhóm thợ lần đầu lĩnh 480 000 đồng và lần sau lĩnh 540 000 đônng. Hỏi trung bình mỗi người được lĩnh bao nhiêu tiền, nếu:

  a) Nhóm đó có 3 người?

  b) Nhóm đó có 4 người?

  Bài giải

  1. 

  a) 1038 ; 4957  và 2495

     (1038 + 4957 + 2495): 3 = 2830

  b) 3806 ; 7542 ; 1093 và 4215

      (3806 + 7542 + 1093 + 4215): 4 = 4164

  2. 

  Bài giải

  Số báo khối lớp Ba mua là:

  174 – 78 = 96 (tờ)

  Số báo khối lớp Năm mua là:

  174 + 93 = 267 (tờ)

  Trung bình mỗi lớp mua số báo là:

  (174 + 96 + 267): 3 = 179 (tờ)

  Đáp số: Mỗi lớp mua 179 tờ

  3.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 106, 107 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  4.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 106, 107 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  a) Mỗi người được nhận số tiền là:

  (480000 + 540000): 3 = 340000 (đồng)

  b) Mỗi người nhận được số tiền là:

  (480000 + 540000): 4 = 255000 (đồng)

  Đáp số: a) 340 000 đồng

                b) 255 000 đồng

  Bài tập cùng chuyên mục