Câu 1, 2, 3, 4 trang 108, 109 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Tìm x và y rồi viết vào ô trống:2.Một trường có 1025 học sinh, trong đó số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 147 bạn. Tính số học sinh nam, số học sinh nữ của trường đó.3. Số trung bình cộng của hai số bằng...

  1. Tìm x và y rồi viết vào ô trống:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 108, 109 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  2.Một trường có 1025 học sinh, trong đó số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 147 bạn. Tính số học sinh nam, số học sinh nữ của trường đó.

  3. Số trung bình cộng của hai số bằng 262. Số thứ nhất hơn số thứ hai là 226. Tìm hai số đó.

  4. Số trung bình cộng của hai số bằng 1000. Nếu số thứ hai giảm đi 468 đơn vị thì được số thứ nhất. Tìm hai số đó

  Lời giải chi tiết

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 108, 109 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  2.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 108, 109 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Hai lần số học sinh nữ là:

  1025 – 147 = 878 (học sinh)

  Số học sinh nữ là:

  878: 2 = 439 (học sinh)

  Số học sinh nam là:

  439 + 147 = 586 (học sinh)

  Đáp số: 439 học sinh

               586 học sinh

  3.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 108, 109 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Tổng hai số là:

  262 × 2 = 524

  Hai lần số thứ nhất là:

  524 + 226 = 750

  Số thứ nhất là: 750: 2 = 375

  Số thứ hai là: 375 – 226 = 149

  Đáp số: Số thứ hai là 149

                Số thứ nhất là 375

  4.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 108, 109 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Tổng hai số là:

  1000 × 2 = 2000

  Hai lần số thứ nhất là:

  2000 – 486 = 1532

  Số thứ nhất là:

  1532: 2 = 766

  Số thứ hai là:

  766 + 468 = 1234

  Đáp số: Số thứ hai là 1234

                Số thứ nhất là 766

  Bài tập cùng chuyên mục