Câu 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2


  1. Viết thương số dưới dạng phân số (theo mẫu)Mẫu: 4: 7 = \({4 \over 7}\)             3: 8 = …                  5: 11 = …          7: 10 = …         1:15 = …                 14: 21 = …2....

  1. Viết thương số dưới dạng phân số (theo mẫu)

  Mẫu: 4: 7 = \({4 \over 7}\)             3: 8 = …                  5: 11 = …

            7: 10 = …         1:15 = …                 14: 21 = …

  2. Viết phân số dưới dạng thương rồi tính (theo mẫu)

  Mẫu: \({{18} \over 6}\) = 18: 6 = 3                     \({{42} \over 7}\)= ……..

  \({{72} \over 9}\) = ……                                      \({{99} \over {11}}\) = ………

  \({{115} \over {23}}\) =……                                     \({{150} \over {25}}\) =……..

  3. Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu bằng 1 (theo mẫu):

  Mẫu \(8 = {8 \over 1}\);      

  \(5 =….\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,12 =….\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1 =….\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0 =….\)

  4. Có 3 cái bánh như nhau, chia dều cho 6 người. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu phần của cái bánh?

  Bài giải

  1. 

  Mẫu: 4: 7 = \({4 \over 7}\)              3: 8 = \({3 \over 8}\)                    5: 11 =\({5 \over 11}\) 

            7: 10 = \({7 \over 10}\)          1:15 =\({1 \over 15}\)                  14: 21 =\({14 \over 21}\) 

  2.

  Mẫu: \({{18} \over 6}\) = 18: 6 = 3                         \({{42} \over 7}\) = 42: 7 = 6

  \({{72} \over 9}\) = 72: 9 = 8                                  \({{99} \over {11}}\)= 99:11 = 9

  \({{115} \over {23}}\) = 115: 23 = 5                            \({{150} \over {25}}\) = 150: 25 = 6  

  3. 

  \(5 = {5 \over 1}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,12 = {{12} \over 1}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1 = {1 \over 1}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0 = {0 \over 1}\)

  4. 

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

  Chia đều 3 cái bánh cho 6 người

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

  Bài giải

  Ta có thể làm như sau:

  Chia mỗi cái bánh thành 6 phần bằng nhau. Lần lượt đưa cho mỗi người một phần tức là \({1 \over 6}\) cái bánh, sau đó chia 3 lần như vậy thì mỗi người được 3 phần hay \({3 \over 6} = {1 \over 2}\) cái bánh.

  Đáp số: Mỗi người được \({1 \over 2}\) cái bánh.