Câu 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1


  1. a) Tính nhẩm:9 + 2 = …                  9 + 4 = …                  9 + 5 = …   2 + 9 = …                  4+ 9 =...

  1. a) Tính nhẩm:

  9 + 2 = …                  9 + 4 = …                  9 + 5 = …   

  2 + 9 = …                  4+ 9 = …                   5 + 9 = …   

  9 + 6 =…                   9 + 8 =…

  6 + 9 =…                   8 + 9 =…

  b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

  Trong phép cộng, khi đổi chỗ các số hạng thì tổng……….

  2. Tính

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  3. Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  4. Trong vườn có 9 cây cam, mẹ trồng thêm 8 cây cam nữa. Hỏi trong vườn đó có tất cả bao nhiêu cây cam?

  BÀI GIẢI

  1. a) 

  9 + 2 = 11          9 + 4 = 13          9 + 5 = 14          

  9 + 6 = 15          9 + 8 = 17          2 + 9 = 11

  4+ 9 = 13           5 + 9 = 14          6 + 9 = 15                   

  8 + 9 = 17

  b) 

  Trong phép cộng, khi đổi chỗ các số hạng thì tổng không thay đổi

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  3. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  4. 

  Có: 9 cây cam

  Trồng thêm: 8 cây cam

  Tất cả:…? cây cam

  Bài giải

  Số cây cam có trong vườn là:

        9 + 8 = 17 (cây)

                Đáp số: 17 cây.

  Bài tập cùng chuyên mục