Câu 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Chia đều 9 l nước mắm vào 12 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm?2. May 5 áo trẻ em hết 6m vải. Hỏi may mỗi áo trẻ em hết bao nhiêu mét vải?3. Điền dấu (>,=,<)\(\eqalign{ & {4 \over 5}.....1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{6 \over 6}\,.....\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{11} \over 9}......1 \cr...

  1. Chia đều 9 l nước mắm vào 12 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm?

  2. May 5 áo trẻ em hết 6m vải. Hỏi may mỗi áo trẻ em hết bao nhiêu mét vải?

  3. Điền dấu (>,=,<)

  \(\eqalign{
  & {4 \over 5}…..1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{6 \over 6}\,…..\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{11} \over 9}……1 \cr
  & {8 \over 7}…..1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{21} \over {22}}…..1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {11}}…..1 \cr} \)

  4. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  1. 

  Bài giải

  Ta lấy 9 lít nước mắm chia đều cho 12 chai

  Vậy mỗi chai có số lít nước mắm là:

  9: 12 = \(3 \over 4\) (lít)

  Đáp số: Mỗi chai chứa \(3 \over 4\) lít nước mắm

  2.

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải:

  Số mét vải dùng để may mỗi áo của trẻ em là:

  \(6:5 = {6 \over 5}\)   (m)

  Đáp số: \({6 \over 5}\)  m

  3. 

  \(\eqalign{
  & {4 \over 5} < 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{6 \over 6} = 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{11} \over 9} > 1 \cr
  & {8 \over 7} > 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{21} \over {22}} < 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {11}} < 1 \cr} \)

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2