Câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2


  1. Ghi kết quả tính8 + 2 + 6 =.....                     8 + 7 + 3 + 2 =.....4 + 7 + 3 =.....                      5 + 5 + 5 + 5 =.....2. Tính:3. Sốa)       \(5kg...

  1. Ghi kết quả tính

  8 + 2 + 6 =…..                     8 + 7 + 3 + 2 =…..

  4 + 7 + 3 =…..                      5 + 5 + 5 + 5 =…..

  2. Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  3. Số

  a)      

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 

  \(5kg +…kg +…kg +…kg =…kg\) 

  b)      

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  \(…l +…l +…l +…l +…l =…l\)

  c)

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 

  \(…dm +…dm +…dm =…dm\)

   4. Viết mỗi số thành tổng của nhiều số hạng khác 1 và bằng nhau (theo mẫu):

          Mẫu: 10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ;         10 = 5 + 5

   

  20 = ………………………

  20 = ………………………

  20 = ……………………… 

  20 = ……………………… 

  Bài giải

  1.

  8 + 2 + 6 = 16                         8+7+3+2=20

  4 + 7 + 3 = 14                          5 + 5 + 5 + 5 = 20

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2                                

  3.

  a)      

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 

  \(5kg + 5kg + 5kg + 5kg = 20kg\)

   

  b)      

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 

  \(3l + 3l + 3l + 3l + 3l = 15l\)

  c)       

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 

  \(20dm + 20dm + 20dm = 60dm\)

   4. Viết mỗi số thành tổng của nhiều sốhạng khác 1 và bằng nhau (theo mẫu):

  \(10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2\) ;                       \(10 = 5 + 5\)

   \(20 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4\) ;

  \(20 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2\) ;

  \(20 = 5 + 5 + 5 + 5\) ;

  \(20 = 10 + 10\)

  Bài tập cùng chuyên mục