Câu 1, 2, 3, 4 trang 20 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. Nối mỗi vật với số đo thích hợp:2.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:a) 3 yến =...kg2 yến =... kg10 kg =...yến7 yến =... kg2 yến 5 kg =... kg7 yến 2 kg =...kg b) 1 tạ = … yến      10 yến = … tạ    1 tạ = …...

  1. Nối mỗi vật với số đo thích hợp:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 20 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  2.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  a) 3 yến =…kg

  2 yến =… kg

  10 kg =…yến

  7 yến =… kg

  2 yến 5 kg =… kg

  7 yến 2 kg =…kg

   b) 1 tạ = … yến  

      10 yến = … tạ

      1 tạ = … kg

      100 kg = … tạ

  3 tạ = …yến

  8 tạ = … yến

  5 tạ = … kg

  5 tạ 8 kg = … kg

  c) 1 tấn = … tạ

  4 tấn = … tạ

      10 tạ = … tấn

  9 tấn = … tạ

      1 tấn = … kg

  7 tấn = 7… kg

      1000 kg = … tấn

  3 tấn 50 kg = … kg

  3. Điền dấu >, <, =

  5 tấn ……35 tạ

  32 yến – 20 yến…… 12 yến 5 kg

  2 tấn 70 kg ……2700kg

  200kg x 3 ……6 tạ

  650kg …… 6 tạ rưỡi

  5 tấn …………30 tạ: 6

  4. Trong kho có 3 tấn 8 tạ gạo tẻ. Số gạp nếp ít hơn số gạo tẻ 12 tạ. Hỏi trong kho có bao nhiêu tạ gạo tẻ và gạo nếp?

  Bài giải:

  1. Nối

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 20 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  2.Viết số thích hợp

  a) 3 yến = 30 kg

  2 yến = 20 kg

     10 kg = 1 yến

  7 yến = 70 kg

     2 yến 5 kg = 25 kg

  7 yến 2 kg = 72 kg

  b) 1 tạ = 10 yến

  10 yến = 1 tạ

  1 tạ = 100 kg

  100 kg = 1 tạ

  3 tạ = 30 yến

  8 tạ = 80 yến

  5 tạ = 500 kg

  5 tạ 8 kg = 508 kg

  c) 1 tấn = 10 tạ

  4 tấn = 40 tạ

      10 tạ = 1 tấn

  9 tấn = 90 tạ

      1 tấn = 1000kg

  7 tân = 7000kg

      1000kg = 1 tấn

  3 tấn 50kg = 3050kg

  3. Điền >, <, =

  5 tấn > 35 tạ

  32 yến – 20 yến < 12 yến 5 kg

  2 tấn 70 kg < 2700kg

  200kg x 3 = 6 tạ

  650kg = 6 tạ rưỡi

  5 tấn > 30 tạ: 6

  4. 

  Tóm tắt                                                                      

  Gạo tẻ      : 3 tấn 8 tạ                                         

  Gạo nếp ít hơn gạo tẻ: 12 tạ                                 

  Gạo tẻ và gạo nếp:…tạ?                                     

  Bài giải 

  Số gạo tẻ có trong kho là:

  3 tấn 8 tạ = 38 (tạ)

  38 – 12 = 36 (tạ

  Đáp số: 38 tạ gạo tẻ

              26 tạ gạo nếp

  BaitapSachgiaokhoa.com 

  Bài tập cùng chuyên mục