Câu 1, 2, 3, 4 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:1dag = … g3dag = … g3kg600g =…g10g = … dag7hg = … g3kg60g =… g1hg = … dag4kg = … hg4dag 8g < 4dag…g10dag = … hg8kg = … g2kg 15g <… kg 15gb) Viết tên đơn vị thích hợp vào...

  1. a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  1dag = … g

  3dag = … g

  3kg600g =…g

  10g = … dag

  7hg = … g

  3kg60g =… g

  1hg = … dag

  4kg = … hg

  4dag 8g < 4dag…g

  10dag = … hg

  8kg = … g

  2kg 15g <… kg 15g

  b) Viết tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm:

  10g = 1

  3 tạ = 30

  1000g = 1

  7 tấn = 7000

  10 tạ = 1

  2kg = 2000

  2. Tính

  270g + 795g = ……

  562dag x 4 = ……

  836dag – 172dag = ……

  924hg: 6 = ……

  3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Số thích hợp để viết  vào chỗ chấm của 9 tạ 5 kg > …….kg là:

  A.  95

  B. 905

  C. 950

  D. 9005

   

  4. Cô Mai có 2 kg đường, cô đã dùng \({1 \over 4}\) số đường đó để làm bánh. Hỏi cô Mai còn lại bao nhiêu gam đường?

  Bài giải

  1. a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  1dag = 10g

  3dag = 30g

  3kg600g = 3600g

  10g = 1dag

  7hg = 700g

  3kg60g = 3060g

  1hg = 10dag

  4kg = 40hg

  4dag 8g < 4dag 9g

  10dag = 1hg

  8kg = 8000g

  2kg 15g < 3kg 15g

  b) Viết tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm:

  10g = 1dg

  3 tạ = 30 yến

  1000g = 1kg

  7 tấn = 7000kg

  10 tạ = 1 tấn

  2kg = 2000kg

  2. Tính

  270g + 795g = 1065g

  562dag x 4 = 2248dag

  836dag – 172dag = 664dag

  924hg: 6 = 154 hg

  3. Chọn đáp án A. 95 kg

  4. 

  Tóm tắt

  Cô Mai có: 2000g đường

  Cô dùng   : g đường

  Cô còn     : ….g đường

  Bài giải

  Đổi 2kg = 2000g

  Số gam đường cô Mai dùng để làm bánh là:

  2000: 4 = 500 (g)

  Số gam đường cô Mai còn lại là:

  2000 – 500 = 1500 (g)

  Đáp số: 1500 (g)

  Bài tập cùng chuyên mục