Câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Tính2. Trên bãi cỏ có 18 con bò và 7 con trâu. Hỏi trên bãi cỏ đó cả trâu và bò có bao nhiêu con?3. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 6 cm.4. Nối phép tính với kết quả đúng: Bài giải1.2.Tóm tắtTrâu có: 7 conBò có: 18 conTrâu và...

  1. Tính

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  2. Trên bãi cỏ có 18 con bò và 7 con trâu. Hỏi trên bãi cỏ đó cả trâu và bò có bao nhiêu con?

  3. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 6 cm.

  4. Nối phép tính với kết quả đúng:

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Bài giải

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  2.

  Tóm tắt

  Trâu có: 7 con

  Bò có: 18 con

  Trâu và bò có: …. Con?

  Bài giải

  Số con trâu và bò trên bãi cỏ là:

  18 + 7 = 25 (con)

                 Đáp số: 25 con

  3. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 6 cm.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

   

   

  Bài tập cùng chuyên mục