Câu 1, 2, 3, 4 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. Viết số ngày trong từng tháng vào chỗ chấmTháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6… ngày… hoặc… ngày… ngày… ngày… ngày… ngày Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11… ngày… ngày… ngày… ngày… ngàyb) Viết tiếp vào chỗ chấm:- Năm nhuận có …… ngày.- Năm không nhuận có…… ngày.2. Viết tiếp...

  1. Viết số ngày trong từng tháng vào chỗ chấm

  Tháng 1

  Tháng 2

  Tháng 3

  Tháng 4

  Tháng 5

  Tháng 6

  … ngày

  … hoặc… ngày

  … ngày

  … ngày

  … ngày

  … ngày

   

  Tháng 7

  Tháng 8

  Tháng 9

  Tháng 10

  Tháng 11

  … ngày

  … ngày

  … ngày

  … ngày

  … ngày

  b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

  – Năm nhuận có …… ngày.

  – Năm không nhuận có…… ngày.

  2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  Vua Quang Trung qua đời năm 1792. Năm đó thuộc thế kỷ XVIII. Tính từ năm đó đến năm nay đã được …………năm.

  3. Điền dấu >, <, =

  2 ngày … 40 giờ

  5 phút ……\({1 \over 5}\) giờ

  \({1 \over 2}\)phút ……….30 giây

  2 giờ 5 phút…… 25 phút

  1 phút 10 giây… 100 giây

  1 phút rưỡi =…… giây

  4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  a) Ngày 23 tháng 5 là thứ ba. Ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là:

  A. Thứ tư                                 B. Thứ năm

  C. Thứ 6                                  D. Thứ bảy

  b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7kg 2g =…..g là:

  A. 72                                       B. 702

  C. 7002                                  D. 720

  Bài giải:

  1. 

  Tháng 1

  Tháng 2

  Tháng 3

  Tháng 4

  Tháng 5

  Tháng 6

  31 ngày

  28 hoặc 29 ngày

  31 ngày

  30 ngày

  31 ngày

  30 ngày

   

  Tháng 7

  Tháng 8

  Tháng 9

  Tháng 10

  Tháng 11

  31 ngày

  31 ngày

  30 ngày

  31 ngày

  31 ngày

  b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

  – Năm nhuận có 366 ngày.

  – Năm không nhuận có 365 ngày.

  2.

  Vua Quang Trung qua đời năm 1792. Năm đó thuộc thế kỷ XVIII. Tính từ năm đó đến năm nay đã được 222 năm. 

  3. 

  2 ngày > 40 giờ

  5 phút < \({1 \over 5}\) giờ

  \({1 \over 2}\) phút = 30 giây

  2 giờ 5 phút > 25 phút

  1 phút 10 giây < 100 giây

  1 phút rưỡi = 90 giây

  4. 

  a) Ngày 23 tháng 5 là thứ ba. Ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là:

  Chọn D. Thứ bảy

  b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7kg 2g =…..g là:

  Chọn C. 7002

  Bài tập cùng chuyên mục