Câu 1, 2, 3, 4 trang 24, 25 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Tính                                                                                                 ...

  1. Tính

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 24, 25 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                                                                                           

  2. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Số hạng

  17

  28

  39

  47

  7

  67

  Số hạng

  6

  5

  4

  7

  23

  9

  Tổng

   

   

   

   

   

   

  3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

  Bình                            : 17 bưu ảnh

  Hòa nhiều hơn Bình      : 4 bưu ảnh

  Hòa                             : … bưu ảnh?

  4. Khoanh vào đặt chữ trước kết quả đúng:

  Số hình tứ giác có trong hình bên là:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 24, 25 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  A. 4

  B. 5

  C. 6

  D. 9 

  BÀI GIẢI

  1.

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 24, 25 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                                          

  2. 

  Số hạng

  17

  28

  39

  47

  7

  67

  Số hạng

  6

  5

  4

  7

  23

  9

  Tổng

  23

  33

  43

  54

  30

  76

  3.

  Tóm tắt:

  Bình                          : 17 bưu ảnh

  Hòa nhiều hơn Bình   : 4 bưu ảnh

  Hòa                          : … bưu ảnh?

  Bài giải

  Hòa có số bưu ảnh là:

  17 + 4 = 21 (bưu ảnh)

  Đáp số: 21 bưu ảnh

  4. 

  Chọn đáp án D. 9

  Bài tập cùng chuyên mục