Câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Dùng thước và bút nối các điểm để được tứ giác:a) Hình chữ nhật.b) Hình tứ giác. 2. Tô màu vào hình tứ giác có trong mỗi hình vẽ sau: 3. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình vẽ sau để được:a) Một hình chữ nhật và một hình tam giácb)...

  1. Dùng thước và bút nối các điểm để được tứ giác:

  a) Hình chữ nhật.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  b) Hình tứ giác.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   2. Tô màu vào hình tứ giác có trong mỗi hình vẽ sau:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  3. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình vẽ sau để được:

  a) Một hình chữ nhật và một hình tam giác

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  b) Ba hình tứ giác

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  4. Ghi tên tất cả những hình chữ nhật có trong hình sau:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1.

  a) Hình chữ nhật.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  b) Hình tứ giác.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

   2. 

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  3. 

  a) Một hình chữ nhật và một hình tam giác

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  b) Ba hình tứ giác

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  4.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Các hình chữ nhật có trong hình là: ABCD, ABNM, MNCD

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục