Câu 1, 2, 3, 4 trang 27, 28 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Hộp của An có 8 bút chì màu, hộp của Bình có nhiều hơn hộp của An 4 bút chì màu. Hỏi hộp của Bình có bao nhiêu bút chì màu? 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:Đội 1                    ...

  1. Hộp của An có 8 bút chì màu, hộp của Bình có nhiều hơn hộp của An 4 bút chì màu. Hỏi hộp của Bình có bao nhiêu bút chì màu?

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 27, 28 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

  Đội 1                        : 18 người

  Đội 2 nhiều hơn đội    : 2 người

  Đội 2                          : … người?

  3. Đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 3 cm.

  a) Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng – tin – mét?

  b) Vẽ đoạn thẳng CD

  4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 27, 28 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Bài giải

  1.

  Tóm tắt

  An                              : 8 bút chì

  Bình nhiều hơn An     : 4 bút chì

  Bình                            : … bút chì?

  Bài giải

  Hộp của Bình có số bút chì màu là:

  8 + 4 = 12 (bút chì)

  Đáp số: 12 bút chì

  2.

  Tóm tắt

  Đội 1                          : 18 người

  Đội 2 nhiều hơn đội 1 : 2 người

  Đội 2                          :… người?

  Bài giải

  Đội 2 có số người là:

  18 + 2 = 20 (người)

  Đáp số: 20 người

  3.

  Đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 3 cm.

  a) Đoạn thẳng CD dài là: 8 + 3 = 11(cm)

  b) Vẽ đoạn thẳng CD

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 27, 28 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  4.

  Tóm tắt:

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 27, 28 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Bài giải

  Hồng có số nhãn vở là:

  12 + 3 = 15 (nhãn vở)

  Đáp số: 15 nhãn vở

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục