Câu 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:a) 7000 ; 8000 ; 9000 ;………;……….; 12 000 ; ………..b) 0 ; 10 000 ; 20 000 ;……. ; …….. ; ……. ; 60 000.c) 33 7000 ; 33 800 ; ……..; 34 000; ……..; ………; 34 300.2. Viết theo mẫuViết sốChục...

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  a) 7000 ; 8000 ; 9000 ;………;……….; 12 000 ; ………..

  b) 0 ; 10 000 ; 20 000 ;……. ; …….. ; ……. ; 60 000.

  c) 33 7000 ; 33 800 ; ……..; 34 000; ……..; ………; 34 300.

  2. Viết theo mẫu

  Viết số

  Chục nghìn

  Nghìn

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  Đọc số

  25 734

  2

  5

  7

  3

  4

  Hai mươi lăm nghìn bảy trăm ba mươi tư

  80 201

   

   

   

   

   

   

   

  4

  7

  0

  3

  2

   

   

   

   

   

   

   

  Tám mươi nghìn bốn trăm linh bảy

   

   

   

   

   

   

  Hai mươi nghìn không trăm linh sáu

  3. Nối  (theo mẫu)

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  4. Tính chu vi của hình H có kích thước như hình bên.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Bài giải:

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  a) 7000 ; 8000 ; 9000 ; 10 000 ; 11 000 ; 12 000 ; 13 000.

  b) 0 ; 10 000 ; 20 000 ; 30 000 ; 40 000 ; 50 000 ; 60 000.

  c) 33 7000 ; 33 800 ; 33 900; 34 000; 34 100; 34 200; 34 300.

  2. Viết theo mẫu

  Viết số

  Chục nghìn

  Nghìn

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  Đọc số

  25 734

  2

  5

  7

  3

  4

  Hai mươi lăm nghìn bảy trăm ba mươi tư

  80 201

  8

  0

  2

  0

  1

  Tám mươi nghìn hai trăm linh một

  47 032

  4

  7

  0

  3

  2

  Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai

  80 407

  8

  0

  4

  0

  7

  Tám mươi nghìn bốn trăm linh bảy

  20 006

  2

  0

  0

  0

  6

  Hai mươi nghìn không trăm linh sáu

  3. Nối  (theo mẫu)

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

   

   4. Tính chu vi hình H có kích thước như bên:

  Gọi các đỉnh của hình H là A, B, C, D, E, F. Từ E ta kẻ một đường thẳng vuông góc với AB cắt AB tại G.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Mà hình chữ nhật có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau là:

  AF = GE = 9 cm và AG = FE

  AG = AB – GB = 18 – DC

        = 18 -12 = 6 (cm)

  DE = BC – AF = 18 – 9 = 9 (cm)

  EF = AB – DC = 18 – 12 = 6 (cm)

  Cách 1:

  Chu vi của hình H là:

  P(hình H)  = AB + BC + CD + DE + EF + FA

              = 18 + 18 + 12 + 9 + 6 + 9 = 72 (cm)

  Cách 2:

  Chu vi của hình H là:

  \({P_{(hinhH)}} = {P_{(AGEF)}} + {P_{(GBCD)}} – 2GE\)

  \(\eqalign{
  & P = ({\rm{AF + AG) }} \times {\rm{2 + (BC + CD) }} \times {\rm{2 – 2GE}} \cr
  & = (9 + 6) \times 2 + (18 + 12) \times 2 – 2 \times 9 \cr
  & = 15 \times 2 + 30 \times 2 – 18 = 72(cm) \cr} \)

  Đáp số: 72cm.

  Bài tập cùng chuyên mục