Câu 1, 2, 3, 4 trang 33 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Tổ 1 gấp được 17 cái thuyền, tổ 2 gấp được ít hơn tổ 1 là 7 cái thuyền. Hỏi tổ 2 gấp được bao nhiêu cái thuyền?Tóm tắt:Tổ 1                          : 17 cái thuyềnTổ 2 ít hơn...

  1. Tổ 1 gấp được 17 cái thuyền, tổ 2 gấp được ít hơn tổ 1 là 7 cái thuyền. Hỏi tổ 2 gấp được bao nhiêu cái thuyền?

  Tóm tắt:

  Tổ 1                          : 17 cái thuyền

  Tổ 2 ít hơn tổ 1          : 7 cái thuyền

  Tổ 2                          :… cái thuyền?

  2. Hoa cao 95 cm, Bình thấp hơn Hoa 3 cm. Hỏi Bình cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

  3. Lớp 2A có 19 học sinh gái, số học sinh trai của lớp ít hơn số học sinh gái 3 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh trai?

  4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

  Vườn nhà Mai       : 25 cây

  Vườn nhà Hoa ít hơn vườn nhà Mai     :5 cây

  Vườn nhà Hoa   : … cây?

  BÀI GIẢI

  1.

  Tóm tắt:

  Tổ 1   : 17 cái thuyền

  Tổ 2 ít hơn tổ 1 : 7 cái thuyền

  Tổ 2     :… cái thuyền?

  Bài giải

  Số cái thuyền tổ 2 gấp được là:

  17 – 7 = 10 (cái thuyền)

  Đáp số: 10 cái thuyền

  2.

  Chiều cao của Bình là:

  95 – 3 cm = 92 (cm)

  Đáp số : 92 cm.

  3.

  Tóm tắt

  Gái   : 19 học sinh

  Trai ít hơn gái     : 3 học sinh

  Trai       :… học sinh

  Bài giải

  Số học sinh trai lớp 2A có là:

  19 – 3 = 16 (học sinh)

  Đáp số: 16 học sinh.

  4.

  Tóm tắt

  Vườn nhà Mai   : 25 cây

  Vườn nhà Hoa ít hơn vườn nhà Mai     : 5 cây

  Vườn nhà Hoa       : ….cây?

  Bài giải

  Số cây ở vườn nhà Hoa có là:

  25 – 5 = 20 cây.

  Đáp số:  20 cây.

  Bài tập cùng chuyên mục