Câu 1, 2, 3, 4 trang 34, 35 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Giải bài toán theo tóm tắt sau:a) Anh                  : 15 tuổiEm kém anh          : 5 tuổiEm                        :… tuổi?b) Anh              ...

  1. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

  a) Anh                  : 15 tuổi

  Em kém anh          : 5 tuổi

  Em                        :… tuổi?

  b) Anh                    : 10 tuổi

  Anh hơn em            : 5 tuổi

  Em                          : …. tuổi?

  2. Tòa nhà thứ nhất có 17 tầng, tòa nhà thứ hai có ít hơn toàn nhà thứ nhất 6 tầng. Hỏi tòa nhà thứ hai có bao nhiêu tầng?

  3. Số

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 34, 35 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  – Trong hình tròn có ….. ngôi sao.

  – Ngoài hình tròn có….. ngôi sao.

  – Số ngôi sao ở ngoài hình tròn nhiều hơn số ngôi sao ở trong hình tròn là:

  …… – …… = ……… (ngôi sao)

  – Số ngôi sao ở trong hình tròn ít hơn số ngôi sao ở ngoài hình tròn là:

  …… – …… = ……… (ngôi sao)

  – Để số ngôi sao ở ngoài hình tròn bằng số ngôi sao ở trong hình tròn, em phải vẽ vào trong hình tròn thêm ….. ngôi sao nữa.

  4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

  Số hình tam giác có trong hình bên là:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 34, 35 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  A.4                       B.6

  C.7                       D.8

  BÀI GIẢI

  1.

  a) Số tuổi của em là:

  15 – 5 = 10 (tuổi)

  Đáp số : 10 tuổi

  b) Số tuổi của anh là :

  10 + 5 = 15 (tuổi)

  Đáp số : 15 tuổi

  2.

  Tóm tắt

  Tòa nhà 1                  : 17 tầng

  Tòa nhà 2 ít hơn         : 6 tầng

  Tòa nhà 2                  : ….tầng ?

  Bài giải

  Tòa nhà thứ hai có số tầng là :

  17 – 6 = 11 (tầng)

  3.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 34, 35 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  – Trong hình tròn có 6 ngôi sao.

  – Ngoài hình tròn có 8 ngôi sao.

  – Số ngôi sao ở ngoài hình tròn nhiều hơn số ngôi sao ở trong hình tròn là:

  8 – 6 = 2 (ngôi sao)

  -Số ngôi sao ở trong hình tròn ít hơn số ngôi sao ở ngoài hình tròn là:

  8 – 6 = 2 (ngôi sao)

  -Để số ngôi sao ở ngoài hình tròn bằng số ngôi sao ở trong hình tròn, em phải vẽ vào trong hình tròn thêm 2 ngôi sao nữa.

  4.

  Chọn đáp án D. 8

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục