Câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. Đặt tính rồi tính: 2875 + 321946375 + 2540876564 + 405262. Tìm xa) x – 425 = 625                               b) x – 103 = 993. Xã Yên Bình có 8545 người, xã Yên Hòa có 9628 người....

  1. Đặt tính rồi tính: 

  2875 + 3219

  46375 + 25408

  76564 + 40526

  2. Tìm x

  a) x – 425 = 625                               b) x – 103 = 99

  3. Xã Yên Bình có 8545 người, xã Yên Hòa có 9628 người. Hỏi cả hai xã có bao nhiêu người?

  4. Vẽ theo mẫu

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  2. 

  a) x – 425 = 625

      x          = 625 + 425

      x          = 1050

  b) x – 103 = 99

      x          = 99 +103

      x          = 202

  3. 

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Bài giải

  Số người hai xã Yên Hòa và xã Yên Bình có là:

  8545 + 9628 = 18173 (người)

  Đáp số: 18173 người

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục