Câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Viết vào ô trống (theo mẫu):2. Tính (theo mẫu):1kg + 2kg = 3kg16kg + 10kg = …..27kg + 8kg = …..30kg – 20kg = …..26kg – 14 kg = …..10kg – 4kg = …..3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:4. Số Quả dưa cân nặng...... kg.BÀI GIẢI1. 2. 1kg + 2kg...

  1. Viết vào ô trống (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  2. Tính (theo mẫu):

  1kg + 2kg = 3kg

  16kg + 10kg = …..

  27kg + 8kg = …..

  30kg – 20kg = …..

  26kg – 14 kg = …..

  10kg – 4kg = …..

  3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  4. Số

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   Quả dưa cân nặng…… kg.

  BÀI GIẢI

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  2. 

  1kg + 2kg = 3kg

  16kg + 10kg = 26kg

  27kg + 8kg = 35kg

  30kg – 20kg = 10kg

  26kg – 14 kg = 12kg

  10kg – 4kg = 6kg

  3. 

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Bài giải

  Số ki – lô – gam có trong hai bao là:

  50 + 30 = 80 (kg)

  Đáp số: 80 kg.

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Quả dưa cân nặng 4 kg.

  Bài tập cùng chuyên mục