Câu 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:a) 25 + 41 = 41 + …                      b) a + b  =… + a    96 + 72 = … + 96                   ...

  1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

  a) 25 + 41 = 41 + …                      b) a + b  =… + a

      96 + 72 = … + 96                          a + 0 = 0 + …= …

      68 + 14 = 14 + …                          0 + b =… + 0 = …

  2. Đặt tính, tính rồi thử lại:

  a) 695 + 137           Thử lại          b) 8279 + 654      Thử lại

  3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a, b cùng một đơn vị đo). Chu vi hình chữ nhật đó là:

  A. a × b                    B. a + b × 2

  C. b + a × 2              D. (a + b) × 2

  4. Cho biết:

  – Diện tích của mỗi ô vuông bằng 1cm2

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  – Mỗi nửa ô vuông dưới đáy có diện tích bằng \({1 \over 2}\) cm2

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  – Viết số đo diện tích của mỗi hình dưới đây:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Bài giải:

  1.

  a) 25 + 41 = 41 + 25                   b) a + b  = b + a

      96 + 72 = 72 + 96                       a  + 0 = 0 + a

      68 + 14 = 14 + 68                       0 + b = b + 0

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  3. 

  Chọn đáp án D. (a + b) × 2

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục