Câu 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Tính:a) \({5 \over 2} - {3 \over 2}\)                   b) \( {4 \over 5} - {2 \over 5}\)c) \({{13} \over 4} - {7 \over 4}\)                 d) \({{27} \over {41}} - {{15} \over {41}}\)2. Rút gọn rồi...

  1. Tính:

  a) \({5 \over 2} – {3 \over 2}\)                   b) \( {4 \over 5} – {2 \over 5}\)

  c) \({{13} \over 4} – {7 \over 4}\)                 d) \({{27} \over {41}} – {{15} \over {41}}\)

  2. Rút gọn rồi tính

  a) \({{16} \over {24}} – {1 \over 3}\)                b) \({4 \over 5} – {{12} \over {60}}\)

  3. Tính rồi rút gọn

  a) \({{17} \over 6} – {2 \over 6}\)                b) \({{16} \over {15}} – {{11} \over {15}}\)                 c) \({{19} \over {12}} – {{13} \over {12}}\)

  4. Hưởng ứng đợt tiêm chủng cho trẻ em, xã Hòa Bình ngày thứ nhất có \({8 \over {23}}\) số trẻ em trong xã đã đi tiêm chủng, ngày thứ hai có \({{11} \over {23}}\) số trẻ em trong xã đi tiêm chủng. Hỏi ngày thứ hai số trẻ em đã đi tiêm chủng nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu phần của số trẻ em trong xã.

  Bài giải

  1. 

  a) \({5 \over 2} – {3 \over 2} = {2 \over 2} = 1\)                            b) \( {4 \over 5} – {2 \over 5} = {2 \over 5}\)

  c) \({{13} \over 4} – {7 \over 4} = {6 \over 4} = {3 \over 2}\)                         d) \({{27} \over {41}} – {{15} \over {41}} = {{12} \over {41}}\)

  2.              

  a) \({{16} \over {24}} – {1 \over 3} = {2 \over 3} – {1 \over 3} = {{2 – 1} \over 3} = {1 \over 3}\)     

  b) \({4 \over 5} – {{12} \over {60}} = {4 \over 5} – {1 \over 5} = {3 \over 5}\)

  3. 

  a) \({{17} \over 6} – {2 \over 6} = {{17 – 2} \over 6} = {{15} \over 6} = {5 \over 2}\)             

  b) \({{16} \over {15}} – {{11} \over {15}} = {{16 – 11} \over {15}} = {5 \over {15}} = {1 \over 3}\)

  c) \({{19} \over {12}} – {{13} \over {12}} = {{19 – 13} \over {12}} = {6 \over {12}} = {1 \over 2}\)

  4. Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Số trẻ em ngày thứ hai tiêm nhiều hơn ngày thứ nhất là:

  \({{11} \over {23}} – {8 \over {23}} = {3 \over {23}}\) (trẻ em)

  Đáp số: \({3 \over {23}}\) trẻ em