Câu 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Tính2. Đặt tính rồi tính:  3. Giải bài toán theo tóm tắt sau: 4. Tô màu quả bóng ghi phép tính có kết quả là 45: BÀI GIẢI1.                                                  ...

  1. Tính

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  2. Đặt tính rồi tính:

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  4. Tô màu quả bóng ghi phép tính có kết quả là 45:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  BÀI GIẢI

  1. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                                      

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                                                            

  3. 

  Tóm tắt

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Bài giải

  Số ki – lô – gam gạo và ngô có trong hai bao là:

  46 + 36 = 82 (kg)

  Đáp số: 82 trang

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục