Câu 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2


  1. Tính:a) \({3 \over 4} - {2 \over 3}\)          b) \({7 \over 5} - {3 \over 7}\)c) \({4 \over 3} - {3 \over 5}\)          d) \({{11} \over 3} - {2 \over 5}\)2. Tính:a) \({8 \over 9} - {1 \over 3}\)     ...

  1. Tính:

  a) \({3 \over 4} – {2 \over 3}\)          b) \({7 \over 5} – {3 \over 7}\)

  c) \({4 \over 3} – {3 \over 5}\)          d) \({{11} \over 3} – {2 \over 5}\)

  2. Tính:

  a) \({8 \over 9} – {1 \over 3}\)          b) \({4 \over 5} – {6 \over {25}}\)

  3. Một trại chăn nuôi gia súc có \({9 \over {11}}\) tấn thức ăn trại đã sử dụng hết \({4 \over 5}\) tấn. Hỏi trại còn bao nhiêu tấn thức ăn?

  4. Có hai voì nước cùng chảy vào bể, vòi thứ nhất một giờ chảy được \({5 \over {12}}\) bể, vòi thứ hai một giờ chảy được \({1 \over 3}\) bể. Hỏi trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai bao nhiêu phần của bể nước?

  Bài giải

  1.

  a) \({3 \over 4} – {2 \over 3} = {9 \over {12}} – {8 \over {12}} = {1 \over {12}}\)   

  b) \({7 \over 5} – {3 \over 7} = {{49} \over {35}} – {{15} \over {35}} = {{34} \over {35}}\)

  c) \({4 \over 3} – {3 \over 5} = {{20} \over {15}} – {9 \over {15}} = {{20 – 9} \over {15}} = {{11} \over {15}}\)

  d) \({{11} \over 3} – {2 \over 5} = {{55} \over {15}} – {6 \over {15}} = {{49} \over {15}}\)

  2.

  a) \({8 \over 9} – {1 \over 3} = {{24} \over {27}} – {9 \over {27}} = {{15} \over {27}} = {5 \over 9}\)

  b) \({4 \over 5} – {6 \over {25}} = {{20} \over {25}} – {6 \over {25}} = {{20 – 6} \over {25}} = {{14} \over {25}}\)

  3. 

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

  Bài giải

  Số thức ăn còn lại trong trại là: \({9 \over {11}} – {4 \over 5} = {{45 – 44} \over {55}} = {1 \over {55}}\)

  (tấn)

  Đáp số: \({1 \over {55}}\) tấn.

  4.

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

  Bài giải

  Trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai là:

  \({5 \over {12}} – {1 \over 3} = {5 \over {12}} – {4 \over {12}} = {1 \over {12}}\) (bể)

  Đáp số: \({1 \over {12}}\) bể.