Câu 1, 2, 3, 4 trang 43 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1.Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 9 + 2 =..... \cr & 2 + 9 =..... \cr & 9 + 6 =..... \cr & 6 + 9 =..... \cr & 8 + 3 =..... \cr & 3 + 8 =..... \cr & 8 + 7 =..... \cr & 7 + 8 =..... \cr...

  1.Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 9 + 2 =….. \cr
  & 2 + 9 =….. \cr
  & 9 + 6 =….. \cr
  & 6 + 9 =….. \cr
  & 8 + 3 =….. \cr
  & 3 + 8 =….. \cr
  & 8 + 7 =….. \cr
  & 7 + 8 =….. \cr
  & 7 + 7 =….. \cr} \)   \(\eqalign{& 9 + 3 =….. \cr & 3 + 9 =….. \cr & 9 + 7 =….. \cr & 7 + 9 =….. \cr & 8 + 4 =….. \cr & 4 + 8 =….. \cr & 7 + 4 =….. \cr & 4 + 7 =….. \cr & 6 + 6 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 9 + 4 =….. \cr
  & 4 + 9 =….. \cr
  & 9 + 8 =….. \cr
  & 8 + 9 =….. \cr
  & 8 + 5 =….. \cr
  & 5 + 8 =….. \cr
  & 7 + 5 =….. \cr
  & 5 + 7 =….. \cr
  & 6 + 5 =….. \cr} \)   \(\eqalign{& 9 + 5 =….. \cr & 5 + 9 =….. \cr & 9 + 9 =….. \cr & 8 + 8 =….. \cr & 8 + 6 =….. \cr & 6 + 8 =….. \cr & 7 + 6 =….. \cr & 6 + 7 =….. \cr & 5 + 6 =….. \cr} \)                                                      

  2. Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 43 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                                                        

  3. Bao ngô cân nặng 18kg, bao gạo cân nặng hơn bao ngô 8kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

  4. Số

  Trong hình bên:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 43 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  a) Có… hình tam giác

  b) Có… hình tứ giác

  BÀI GIẢI

  1.

  \(\eqalign{
  & 9 + 2 = 11 \cr
  & 2 + 9 = 11 \cr
  & 9 + 6 = 15 \cr
  & 6 + 9 = 15 \cr
  & 8 + 3 = 11 \cr
  & 3 + 8 = 11 \cr
  & 8 + 7 = 15 \cr
  & 7 + 8 = 15 \cr
  & 7 + 7 = 14 \cr} \)     \(\eqalign{& 9 + 3 = 12 \cr & 3 + 9 = 12 \cr & 9 + 7 = 16 \cr & 7 + 9 = 16 \cr & 8 + 4 = 12 \cr & 4 + 8 = 12 \cr & 7 + 4 = 11 \cr & 4 + 7 = 11 \cr & 6 + 6 = 12 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 9 + 4 = 13 \cr
  & 4 + 9 = 13 \cr
  & 9 + 8 = 17 \cr
  & 8 + 9 = 17 \cr
  & 8 + 5 = 13 \cr
  & 5 + 8 = 13 \cr
  & 7 + 5 = 12 \cr
  & 5 + 7 = 12 \cr
  & 6 + 5 = 11 \cr} \)    \(\eqalign{& 9 + 5 = 14 \cr & 5 + 9 = 14 \cr & 9 + 9 = 18 \cr & 8 + 8 = 16 \cr & 8 + 6 = 14 \cr & 6 + 8 = 14 \cr & 7 + 6 = 13 \cr & 6 + 7 = 13 \cr & 5 + 6 = 11 \cr} \)                                                           

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 43 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                                                        

  3. Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 43 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  Bài giải

  Bao gạo cân nặng:

  18 + 8 = 26 (kg)

  Đáp số: 26 kg.

  4. Trong hình bên

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 43 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  a) Có 5 hình tam giác

  b) Có 4 hình tứ giác

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục