Câu 1, 2, 3, 4 trang 45 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. Đặt tính rồi tính:47985 + 26807                            93862 – 2583687254 + 5508                              10000 – 65652. Tính bằng cách thuận tiện nhất:a) 234 +...

  1. Đặt tính rồi tính:

  47985 + 26807                            93862 – 25836

  87254 + 5508                              10000 – 6565

  2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  a) 234 + 177 + 16 + 23 = 

  b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99 =

  3. Hai ô tô chuyển được 16 tấn hàng. Ô tô bé chuyển được ít hơn ô tô lớn 4 tấn hàng. Hỏi mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn hàng?

  4. Biết rằng 4 năm về trước, tuổi của hai chị em cộng lại bằng 24 tuổi và tuổi của chị hơn em 8 tuổi. Tính tuổi của em hiện nay?

  Bài giải:

  1. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 45 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  2. 

  a) 234 + 177 + 16 + 23 = (234 + 16) + (177 + 23)

                                        = 250 + 200

                                        = 450

  b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99 = (1 + 99) + (2 + 98) + (3 + 97)

                                               = 100 + 100 + 100

                                               = 300

  3. 

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 45 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Bài giải

  Hai lần ô tô lớn chở được là:

  16 + 4 = 20 (tấn)

  Ô tô lớn chở được là:

  20: 2 = 10 (tấn)

  Ô tô bé chở được là:

  10 – 4 = 6 (tấn)

  Đáp số:  Ô tô bé 6 tấn

  Ô tô lớn 10 tấn

  4. 

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 45 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Bài giải

  Hai lần số tuổi của em cách đây 4 năm:

  24 – 8 = 16 ( tuổi)

  Số tuổi của em cách đây 4 năm là:

  16: 2 = 8 (tuổi)

  Hiện nay số tuổi của em là:

  8 + 4 = 12 (tuổi)

  Đáp số: 12 tuổi

  Bài tập cùng chuyên mục