Câu 1, 2, 3, 4 trang 46 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1.Đọc, viết (theo mẫu): 2. Tính (theo mẫu):a)  \(\eqalign{ & 9l + 5l = 14l\,\,  \cr & 16l + 6l =....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2l + 2l + 2l =..... \cr} \)b) \(\eqalign{ & 17l - 10l =.....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,20l - 10l =.....  \cr & \,6l - 2l - 2l =.... \cr} \)3. Một cửa hàng lần đầu...

  1.Đọc, viết (theo mẫu):

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 46 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  2. Tính (theo mẫu):

  a)  \(\eqalign{ & 9l + 5l = 14l\,\,  \cr & 16l + 6l =….\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2l + 2l + 2l =….. \cr} \)

  b) \(\eqalign{ & 17l – 10l =…..\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,20l – 10l =…..  \cr & \,6l – 2l – 2l =…. \cr} \)

  3. Một cửa hàng lần đầu bán được 16l nước mắm, lần sau bán được 25l nước nắm. Hỏi cả hai lần cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít nước mắm?

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 46 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  4. Viết (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 46 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 46 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  2. 

  \(\eqalign{
  & a)\,\,\,\,9l + 5l = 14l\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,16l + 6l = 22l\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,2l + 2l + 2l = 6l \cr} \)

  \(\eqalign{
  & b)\,\,\,17l – 10l = 7l\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,20l – 10l = 10l \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,6l – 2l – 2l = 2l \cr} \)

  3.

  Bài giải

  Cả hai lần cửa hàng bán được số nước mắm là:

  16 + 25 = 41 (l)

  Đáp số: 41l

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 46 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục