Câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Tính:\(\eqalign{ & 3l + 2l =..... \cr & 26l + 15l =..... \cr} \) \(\eqalign{& 37l - 5l =..... \cr & 34l - 4l =..... \cr} \)\(\eqalign{ & 4l + 2l - 3l =..... \cr & 15l - 10l + 5l =..... \cr} \)             ...

  1. Tính:

  \(\eqalign{
  & 3l + 2l =….. \cr
  & 26l + 15l =….. \cr} \) 

  \(\eqalign{& 37l – 5l =….. \cr & 34l – 4l =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 4l + 2l – 3l =….. \cr
  & 15l – 10l + 5l =….. \cr} \)                                     

  2. Số

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   

  3. Thùng thứ nhất có 15l dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 3l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

  4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  BÀI GIẢI

  1.

  \(\eqalign{
  & 3l + 2l = 5l \cr
  & 26l + 15l = 41l \cr} \)   

  \(\eqalign{& 37l – 5l = 32l \cr & 34l – 4l = 30l \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 4l + 2l – 3l = 3l \cr
  & 15l – 10l + 5l = 10l \cr} \)

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  3. 

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  Bài giải

  Thùng thứ hai có số lít dầu là:

  15 + 3 = 18 (l)

  Đáp số: 18 lít

  4.

  Tóm tắt

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Bài giải

  Thùng thứ hai có số lít dầu là:

  18 – 3 = 15 (l)

  Đáp số: 15 lít

  Bài tập cùng chuyên mục