Câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1


  1. Dùng e ke để kiểm tra rồi khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Trong các hình trên, hình vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau là: A. Hình 4 B. Hình 3 C. Hình 2 D. Hình 12. Viết tiếp vào chỗ chấm:Các cặp cạnh vuông góc với nhau...

  1. Dùng e ke để kiểm tra rồi khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1

  Trong các hình trên, hình vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau là:

   A. Hình 4

   B. Hình 3

   C. Hình 2

   D. Hình 1

  2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1

  Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD là:………….

  3. Dùng e ke để kiểm tra viết tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau vào chỗ chấm:

  a)

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1

  ……………

  b) 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1

  …………….

  4. Viết vào chỗ chấm:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1

  a) Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau trong hình trên là:…..

  b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình trên là:…..

  Bài giải:

  1. Chọn đáp án D. Hình 1

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1

  Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD là:

  Cặp cạnh AB và AD vuông góc với nhau                                           

  Cặp cạnh BA và BC vuông góc với nhau

  Cặp cạnh CB và CD vuông góc với nhau

  Cặp cạnh DA và DC vuông góc với nhau 

  3.

  a)

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1

  Cặp cạnh AB và AE vuông góc với nhau

  Cặp cạnh ED và EA vuông góc với nhau

  b)

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1

  Cặp cạnh HI và HG vuông góc với nhau.

  Cặp cạnh GE và GH vuông góc với nhau.

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1

  a) Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau trong hình trên là:cạnh AD cắt cạnh AB

  b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình trên là: cạnh DA vuông góc với cạnh DC ; cạnh CB vuông góc với cạnh CD.

  Bài tập cùng chuyên mục