Câu 1, 2, 3, 4 trang 48 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Tính rồi rút gọna) \({2 \over 5}:{2 \over 3}\)         b) \({4 \over 7}:{4 \over 5}\)        c) \({1 \over 6}:{1 \over 3}\)           d) \({1 \over 4}:{1 \over 8}\)2. Tìm x:a) \({3 \over 8} \times x = {4 \over 7}\)   ...

  1. Tính rồi rút gọn

  a) \({2 \over 5}:{2 \over 3}\)         b) \({4 \over 7}:{4 \over 5}\)        c) \({1 \over 6}:{1 \over 3}\)           d) \({1 \over 4}:{1 \over 8}\)

  2. Tìm x:

  a) \({3 \over 8} \times x = {4 \over 7}\)                  b) \({1 \over 7}:x = {1 \over 3}\)

  3. Một hình bình hành có diện tích \({1 \over 6}\) m2. Chiều cao \({1 \over 3}\) m. Tính độ dài đáy của hình bình hành.

  4. Nối phép chia và nhân (theo mẫu)

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 48 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  1. 

  a) \({2 \over 5}:{2 \over 3} = {2 \over 5} \times {3 \over 2} = {6 \over {10}} = {3 \over 5}\)   

  b) \({4 \over 7}:{4 \over 5} = {4 \over 7} \times {5 \over 4} = {{20} \over {28}} = {5 \over 7}\)

  c) \({1 \over 6}:{1 \over 3} = {1 \over 6} \times {3 \over 1} = {3 \over 6} = {1 \over 2}\)                                         

  d) \({1 \over 4}:{1 \over 8} = {1 \over 4} \times {8 \over 1} = {8 \over 4} = 2\)

  2. 

  \(\eqalign{
  & a)\,\,\,{3 \over 8} \times x = {4 \over 7} \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = {4 \over 7}:{3 \over 8} = {4 \over 7} \times {8 \over 3} \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = {{32} \over {21}} \cr} \)   

  \(\eqalign{
  & b)\,\,{1 \over 7}:x = {1 \over 3} \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = {1 \over 7}:{1 \over 3} \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = {3 \over 7} \cr} \)

  3. 

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 48 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  \(S = a \times h = {1 \over 6}{m^2};\,\,\,\,h = {1 \over 3}m;\,\,\,\,\,a =?\)

  Bài giải

  Độ dài cạnh đáy là:

  \({1 \over 6}:{1 \over 3} = {1 \over 6} \times {3 \over 1} = {1 \over 2}(m)\)

  Đáp số: \({1 \over 2}\) (m)

  4.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 48 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2