Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. Tính:2. Nối (theo mẫu):3. Tìm x, biết:a) \(x + 527 = 1892\)                             b) \(x - 631 = 361\)c) \(x \times 5 = 1085\)                          ...

  1. Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  2. Nối (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  3. Tìm x, biết:

  a) \(x + 527 = 1892\)                             b) \(x – 631 = 361\)

  c) \(x \times 5 = 1085\)                                  d) \(x:5 = 187\)

  4. Trong buổi đồng diễn thể dục, các bạn học sinh xếp thành các hàng như nhau. Biết 4 hàng có 64 bạn. Hỏi 6 hàng có bao nhiêu bạn?

  Bài giải:

  1. Tính

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  2. Nối (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  3. Tìm x, biết:

  a)

  \(\eqalign{
  & x + 527 = 1892 \cr 
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 1892 – 527 \cr 
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \,= 1365 \cr} \)

  b)

  \(\eqalign{
  & x – 631 = 361 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 361 + 631 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 992 \cr} \)

   c)

  \(\eqalign{
  & x \times 5 = 1085 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\, = 1085:5 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\, = 217 \cr} \)

   d)

  \(\eqalign{
  & x:5 = 187 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\, = 187 \times 5 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\, = 935 \cr} \)

  4. Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Bài giải

  Số học sinh có trong một hàng là:

  64: 4 =16 ( học sinh )

  Số học sinh có trong 6 hàng là:

  16  6 = 96 ( học sinh )

  Đáp số: 96 học sinh

  Bài tập cùng chuyên mục