Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2


  1. Tính nhẩm:2 x 3=...           2 x 2=...                2 x 8=...              2 x 1=...2 x 5=...           2 x 4=...                2 x 9=...2 x...

  1. Tính nhẩm:

  2 x 3=…           2 x 2=…                2 x 8=…              2 x 1=…

  2 x 5=…           2 x 4=…                2 x 9=…

  2 x 7=…           2 x 6=…                2 x 10=…

  2. Mỗi con chim có 2 chân. Hỏi 5 con chim có bao nhiêu chân

  3. Mỗi đôi giày có 2 chiếc giày. Hỏi 10 đôi giày có bao nhiêu chiếc giày?

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  4. Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  Bài giải

  1. 

  2 x 3= 6             2 x 2= 4            2 x 8= 16            2 x 1= 2

  2 x 5= 10           2 x 4= 8            2 x 9= 18

  2 x 7= 14           2 x 6= 12          2 x 10= 20                                                     

  2.

  Bài giải

  Số chân 10 con chim có là :

  2 x 10 = 20 (chân)

  Đáp số : 20 chân

  3.

  Bài giải

  Số chiếc giày có trong 10 đôi giày là :

  2 x 10 = 20 (chiếc)

  Đáp số : 20 chiếc

  4.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục