Câu 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Tính:a) \({4 \over 9}:{5 \over 7}\)                                b) \({1 \over 3}:{1 \over 4}\)    \({5 \over 7}:{4 \over 9}\)                                 ...

  1. Tính:

  a) \({4 \over 9}:{5 \over 7}\)                                b) \({1 \over 3}:{1 \over 4}\)

      \({5 \over 7}:{4 \over 9}\)                                    \({1 \over 4}:{1 \over 3}\)

  2. Tính (theo mẫu):

  Mẫu: \({2 \over 3}:5 = {2 \over {3 \times 5}} = {2 \over {15}}\)

  a) \({7 \over 8}:2\)             b) \({1 \over 2}:3\)             c) \({4 \over 3}:5\)           d) \({1 \over 3}:5\)

  3. Tính:

  a) \({3 \over 4} \times {5 \over 6} – {1 \over 6}\)                            b) \({1 \over 2} + {1 \over 3}:{1 \over 4}\)

  4. Một người bán hàng chia đều \({3 \over {10}}\) kg kẹo vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam kẹo?

  Bài giải

  1.

  a) \({4 \over 9}:{5 \over 7} = {4 \over 9} \times {7 \over 5} = {{28} \over {45}}\)       b) \({1 \over 3}:{1 \over 4} = {1 \over 3} \times {4 \over 1} = {4 \over 3}\)

      \({5 \over 7}:{4 \over 9} = {5 \over 7} \times {9 \over 4} = {{45} \over {28}}\)           \({1 \over 4}:{1 \over 3} = {1 \over 4} \times {3 \over 1} = {3 \over 4}\)                                     

  2. 

  a) \({7 \over 8}:2 = {7 \over {8 \times 2}} = {7 \over {16}}\)                      b) \({1 \over 2}:3 = {1 \over {2 \times 3}} = {1 \over 6}\)

  c)\({4 \over 3}:5 = {4 \over {3 \times 5}} = {4 \over {15}}\)                      d) \({1 \over 3}:5 = {1 \over {3 \times 5}} = {1 \over {15}}\)

  3.

  a) \({3 \over 4} \times {5 \over 6} – {1 \over 6} = {{15} \over {24}} – {1 \over 6} = {{15 – 4} \over {24}} = {{11} \over {24}}\)

  b) \({1 \over 2} + {1 \over 3}:{1 \over 4} = {1 \over 2} + {1 \over 3} \times {4 \over 1} = {1 \over 2} + {4 \over 3} = {{3 + 8} \over 6} = {{11} \over 6}\)

  4. Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Số gam kẹo có trong mỗi túi là:

  \( 3 \over 10\): 3 = \( 3 \over 10\) x \(1 \over 3\) = \(1 \over 10\) (kg) = 100 (g)

  Đáp số: 100g