Câu 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Tính:a) \({4 \over 7} + {3 \over 7}\)         b) \({3 \over 8} + {3 \over 4}\)          c) \({1 \over 6} - {1 \over {12}}\)       d) \({{13} \over 7} - {9 \over 5}\)2. Tínha) \({2 \over 3} \times {5 \over 6}\) ...

  1. Tính:

  a) \({4 \over 7} + {3 \over 7}\)         b) \({3 \over 8} + {3 \over 4}\)          c) \({1 \over 6} – {1 \over {12}}\)       d) \({{13} \over 7} – {9 \over 5}\)

  2. Tính

  a) \({2 \over 3} \times {5 \over 6}\)         b) \({3 \over 4} \times 12\)         c) \({6 \over 5}:{2 \over 3}\)          d) \({3 \over 8}:2\)

  3. Một tấm vải được chia thành ba phần. Phần thứ nhất bằng \({5 \over {13}}\) tấm vải, phần thứ hai bằng \({2 \over 7}\) tấm vải. Hỏi:

  a)Cả hai phần góp lại bằng mấy phần của tấm vải?

  b) Phần thứ ba bằng mấy phần của tấm vải?

  4. Có 9 chai, mỗi chai chứa \({1 \over 2}\) lít mật ong. Người ta chia đều số mật ong cho 4 người. Hỏi mỗi người được mấy lít mật ong?

  Bài giải

  1.

  a) \({4 \over 7} + {3 \over 7} = {7 \over 7} = 1\)               b) \({3 \over 8} + {3 \over 4} = {{3 + 6} \over 8} = {9 \over 8}\)

  c) \({1 \over 6} – {1 \over {12}} = {{2 – 1} \over {12}} = {1 \over {12}}\)       d) \({{13} \over 7} – {9 \over 5} = {{65 – 63} \over {35}} = {2 \over {35}}\)

  2.

  a) \({2 \over 3} \times {5 \over 6} = {{10} \over {18}} = {5 \over 9}\)                b) \({3 \over 4} \times 12 = 9\)

  c) \({6 \over 5}:{2 \over 3} = {6 \over 5} \times {3 \over 2} = {9 \over 5}\)          d) \({3 \over 8}:2 = {3 \over {8 \times 2}} = {3 \over {16}}\)

  3.

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  a) Hai phần gộp lại bằng số phần của tấm vải:

  \({5 \over {13}} + {2 \over 7} = {{35 + 26} \over {91}} = {{61} \over {91}}\) (tấm vải)

  b) Phần thứ ba bằng số phần của tấm vải là:

  \(1 – {{61} \over {91}} = {{91 – 61} \over {91}} = {{30} \over {31}}\) (tấm vải)

  Đáp số:a) \({{61} \over {91}}\) tấmvải; b) \({{30} \over {91}})\) tấm

  4. 

  Tóm tắt

  Bốn người: 9 chai mật ong

  Một người:…. Mật ong

  Bài giải

  Số lít mật ong có trong 9 chai là:

  \(9 \times {1 \over 2} = {9 \over 2}\) (lít)

  Số lít mật ong của mỗi người là:

  \({9 \over 2}:4 = {9 \over {2 \times 4}} = {9 \over 8}\) (lit)

  Đáp số: \({9 \over 8}\) lít