Câu 1, 2, 3, 4 trang 51 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1.Tìm x (theo mẫu)Mẫu:a) x + 8                   b) x + 5 = 17                   c) 2 + x = 12d) 2 + x = 12           e) x +...

  1.Tìm x (theo mẫu)

  Mẫu:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 51 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  a) x + 8                   b) x + 5 = 17                   c) 2 + x = 12

  d) 2 + x = 12           e) x + 4 = 15 

  2. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Số hạng

  14

  8

   

  27

   

  16

  Số hạng

  2

   

  15

   

  42

   

  Tổng

   

  10

  35

  27

  84

  59

  3. Vừa gà vừa thỏ có 36 con, trong đó có 20 con gà. Hỏi có bao nhiêu con thỏ?

  Tóm tắt:

  Gà và thỏ    : 36 con

  Gà              : 20 con

  Thỏ            :….con?

  4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 51 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  Độ dài đoạn thẳng BC là:………………………………

  BÀI GIẢI

  1.

  Mẫu:

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 51 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  \(\eqalign{& a)\,x + 8 = 10 \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 10 – 8 \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 2 \cr} \)                   \(\eqalign{& b)\,x + 5 = 17 \cr & \,\,\,\,\,x = 17 – 5 \cr & \,\,\,\,\,x = 12 \cr} \)

  \(\eqalign{& c)\,2 + x = 12 \cr & \,\,\,\,\,\,x = 12 – 2 \cr & \,\,\,\,\,x = 10 \cr} \)                     \(\eqalign{& d)\,7 + x = 10 \cr & \,\,\,\,\,\,x = 10 – 7 \cr & \,\,\,\,\,\,x = 3 \cr} \)

  \(\eqalign{& e)\,x + 4 = 15 \cr & \,\,\,\,\,\,\,x = 15 – 4 \cr & \,\,\,\,\,\,\,x = 11 \cr} \)

  2.

  Số hạng

  14

  8

  20

  27

  42

  16

  Số hạng

  2

  2

  15

  0

  42

  43

  Tồng

  16

  10

  35

  27

  84

  59

  3.

  Tóm tắt:

  Gà và thỏ: 36 con

  Gà          : 20 con

  Thỏ          :….con?

  Bài giải

  Số con thỏ có là:

  36 – 20 = 16 (con)

  Đáp số: 16 con

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 51 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Độ dài đoạn thẳng BC là:

  28 – 20 = 8 (dm)

  Bài tập cùng chuyên mục